Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Сучасна наукова активність
  4. Наукова стаття № 3

Перегляди  315 переглядів

Лушпай Тетяна Іванівна

  

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  
Анотація:
в роботі розкрито особливості формування та розвитку патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку, проаналізовано зміст основних сучасних досліджень щодо формування почуття патріотизму у старших дошкільників, визначено основні напрями виховання патріотичних почуттів   

Ключові слова:
старший дошкільний вік, патріотичні почуття, патріотизм, особливості формування патріотичних почуттів   

УДК 159.92

Лушпай Тетяна Іванівна

Студентка кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

Миколаївський міжрегіональний інститут

розвитку людини ВНЗ Університету «Україна»

(Миколаїв, Україна)

 

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ

ПАТРІОТИЗМУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Анотація: в роботі розкрито особливості формування та розвитку патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку, проаналізовано  зміст основних сучасних досліджень щодо формування почуття патріотизму у старших дошкільників, визначено основні напрями виховання патріотичних почуттів.

 

Ключові слова: старший дошкільний вік, патріотичні почуття, патріотизм, особливості формування патріотичних почуттів.

 

Аналізуючи проблему патріотичного виховання дітей дошкільного віку Н. Борисовою, було визначено, що «структура патріотичних почуттів виявляється у ставленні до себе, до людей, до Батьківщини, до національних цінностей. Зміст патріотичного виховання розкривається у розділах: державному, соціальному, родинному. У патріотичних почуттях відбивається ставлення особистості до людей, до своєї держави, до її минулого, майбутнього та сьогодення. Мета патріотичного виховання полягає в тому, щоб підвести дитину до усвідомлення патріотизму, до внутрішнього його сприйняття. Патріотична діяльність виявляється у пошуковій, краєзнавчій роботі, у процесі пізнання, у праці тощо» [1, с. 54]

Формування почуття патріотизму Т. Філімонова розглядає, як: «формування гармонійної, розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативністю» [4, с. 36].

Дослідження присвячені вивченню педагогічних ідей В.Сухомлинського щодо виховання патріотичних почуттів дітей дошкільного віку були присвячені роботи С. Тесленко, яка визначила: «З-поміж ефективних методів виховання патріотичних почуттів дітей дошкільного віку Василь Олександрович насамперед виокремлював бесіду, етичні повчання, екскурсії в природу, спостереження, складання казок, розповіді вихователя про історії та героїзм народу [3]

Наукові розвідки та практичний пошук методів виховання патріотичних почуттів дітей дошкільного віку, на сучасному етапі, А. Солонською, призвів до визначення нових можливостей виховання патріотичних почуттів за допомогою використання інноваційних педагогічних технологій, зокрема методу проектів. На її думку, «патріотичне виховання молодого покоління сьогодні є дуже важливим, і розпочинати його потрібно саме в дошкільному віці, адже воно сприяє гармонійному розвитку особистості дитини, підготовці дітей до успішного навчання в школі, формуванню усвідомленого уявлення про себе як про повноправного громадянина України» [2, с. 89].

Цілеспрямоване формування почуття патріотизму повинно поєднувати любов до найближчих людей з формуванням такого ж ставлення і до певних феноменів суспільного буття. З цією метою факти життя країни, з якими ознайомлюють дошкільнят, ілюструють прикладами з діяльності близьких їм дорослих, батьків залучають до оцінки суспільних явищ, спільної участі з дітьми у громадських справах. Однак лише ознайомлення із суспільним життям не вирішує завдань патріотичного виховання. Водночас не можна ігнорувати значущості ознайомлення дітей з українськими народними традиціями, піснями, святами.

Аналіз літературних джерел дав змогу виокремити основні напрями виховання патріотичних почуттів, як-от:

- народознавчий напрям – суб’єктивне ставлення до батьків (любов, турбота, повага тощо), сім’ї, родини, роду, народу, який має спільну батьківщину (чуття єдиної родини);

- українознавчий напрям – ціннісне ставлення до духовного світу своєї нації: історії, культури, мови, народних традицій, звичаїв, національних символів; здатність до національного самовизначення;

- краєзнавчий напрям – суб’єктивне ставлення до місця народження, проживання та поховання членів роду; знання про вулицю, місто (село), край, природу та географію своєї держави.

Отже, основою патріотизму є національна свідомість, що відображає дійсність у мисленні особистості. У процесі формування свідомості і, зокрема національної свідомості, задіяні афективна, когнітивна та дійова сфери особистості. Ці сфери перебувають у нерозривній єдності, оскільки передбачають формування знань про історію та сучасність народу, держави на основі чуттєвої сфери і закріплення у практичній діяльності.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

  1. Борисова Н. А. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку. Таврійський вісник освіти. 2017. № 1. С. 53-59.
  2. Солонська А. Формування патріотичних почуттів у старших дошкільників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка.   № 2. С. 88-92.
  3. Тесленко С. О. Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в контексті педагогіки Василя Сухомлинського. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 3(1).  С. 165-169.
  4. Філімонова Т. В. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку: навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2019. 152 с.

 

Lushpay Tetyana Ivanivna

Student of the Department of Psychology, Special Education and Human Health

Nikolaev interregional institute of Human Development

 of the University of Ukraine

(Mykolaiv, Ukraine)

 

CURRENT RESEARCH ON THE FORMATION

OF PATRIOTISM IN THE CHILDREN

OF SENIOR PRESCHOOL AGE

 

Abstract: the paper reveals the peculiarities of the formation and development of patriotic feelings in older preschool children, analyzes the content of basic modern research on the formation of patriotism in older preschoolers, identifies the main directions of education of patriotic feelings.

 

Keywords: senior preschool age, patriotic feelings, patriotism, features of formation of patriotic feelings.

  
Сучасна наукова активність. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Лушпай Тетяна Іванівна. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ // ''Сучасна наукова активність'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-6114-21-2. Київ, Україна. С. 17 - 20. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/230 (дата звернення: 13.07.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022