Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Перспективні наукові дослідження
  4. Наукова стаття № 1

Перегляди  299 переглядів

Шпомер Алла Іванівна, Питель Ольга Віталіївна

  

ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ

  
Анотація:
у даній статті аналізуються види діяльності, що підлягають ліцензуванню   

Ключові слова:
ліцензування, контроль, види комерційної активності   

УДК 346.5

Шпомер Алла Іванівна

доцент кафедри публічного та приватного права,

 кандидат юридичних наук, доцент

Національний університет «Чернігівська Політехніка»

(Чернігів, Україна)

 

Питель Ольга Віталіївна

студентка кафедри публічного та приватного права

Національний університет «Чернігівська Політехніка»

(Чернігів, Україна)

 

ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ

 

Анотація: у даній статті аналізуються види діяльності, що підлягають ліцензуванню.

 

Ключові слова: ліцензування, контроль, види комерційної активності.

 

Актуальність теми. У наш час все більшу увагу привертають види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, адже система ліцензування в Україні знаходиться в процесі становлення, розвитку, а саме: закладено нормативно-правову базу, продовжується формування системи органів, які здійснюють ліцензування, однак цей процес йде досить складно і суперечливо, чим відображає проблеми української економіки.

Окремі правові аспекти видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню розроблені у науково - теоретичних дослідженнях, зокрема в роботах А.П. Альохіна, І.І. Єремєєнка, А.П. Герасимова, А.В. Губанова, Р.І. Денисова.

Метою даної роботи є аналіз законодавства України, відповідно до вимог якого здійснюється ліцензування видів господарської діяльності, дослідження притаманних йому особливостей та проблем застосування.

Господарським кодексом України встановлено, що правові основи ліцензування господарської діяльності визначаються згідно з конституційним правом кожного на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом, а також засад підприємницької діяльності, одним із яких є обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції в підприємництві, захисту навколишнього середовища населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави [1].

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»(далі- Закон) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища [2].

Фетисова С.В. визначає ліцензування як діяльність уповноважених державою органів, яка спрямована на надання в установленому порядку суб’єктам господарювання дозволів на провадження певних видів господарської діяльності, захист прав і законних інтересів громадян, організацій, довкілля та забезпечення прав держави [3, с. 231].

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» в абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 3 закріпив принцип дотримання законності шляхом того, що види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають.

Треба відмітити, що на сьогодні існує доволі широкий перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Однак, слід зазначити, що закріплення того, що сфери ліцензування, визначаються тільки законом, почалася тенденція до зменшення кількості видів ліцензування.

Без перебільшення, як вважається, можна стверджувати, що таке скорочення було здійснено не тільки шляхом скасування вимог ліцензування певних сферах діяльності, але й шляхом об’єднання ліцензованих видів діяльності в одній законодавчій нормі та розширення переліку видів робіт ліцензованого виду господарської діяльності.

На думку Авер’янової Є. Г., Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» закріплює різні підходи до правового регулювання порядку ліцензування певних видів діяльності залежно від обсягу поширення на конкретний вид діяльності вимог цього закону.

Види господарської діяльності за цією ознакою можна поділити на три групи. Перша об’єднує види діяльності, які підлягають ліцензуванню у точній відповідності до вимог Закону про ліцензування. Ліцензування другої групи відбувається відповідно до норм Закону про ліцензування, але з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами. До третьої групи належать ті види діяльності, ліцензування яких здійснюється відповідно до спеціальних законів. Комплекси законодавчих вимог щодо ліцензування зазначених груп видів діяльності складають окремі порядки ліцензування [4, с.64].

Закон передбачає затвердження на кожен вид діяльності ліцензійних умов. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Проаналізувавши ст. 9 цитованого раніше Закону, зазначимо, що вимоги ліцензійних умов передбачають:

1) вичерпний перелік підтверджуючих документів, що підтверджують відповідність підприємства вимогам ліцензійних умов;

2) вимоги до персоналу до: мінімальної чисельності працівників на окремих посадах; дані про наявність трудових договорів з усіма працівниками;

3) організаційні вимоги щодо: виробництва виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в місцях здійснення такої діяльності, виключно з використанням засобів її виробництва, зазначених у відомостях про них, які подаються до органу ліцензування. відповідно до вимог ліцензійних умов; подання передбаченої законом звітності тощо;

4) технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази разом із даними, що дозволяють її ідентифікувати;

5) особливі вимоги, передбачені законом, щодо, зокрема: обмежень щодо суміщення здійснення видів господарської діяльності; можливість здійснення виробничих видів економічної діяльності лише юридичними особами або лише юридичними особами певних організаційно-правових форм; розміру статутного капіталу.

Також ліцензійними умовами встановлюються зміст та форма:

1) заяв про отримання, переоформлення ліцензії, зупинення та відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;

2) відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

3) опису документів, що подаються для отримання ліцензії;

4) документів щодо кожного місця провадження господарської діяльності [2].

На нашу думку, важливим кроком у спрощенні провадження господарської діяльності стало закріплення в Законі положення про те, що ліцензії видаються на необмежений строк (ч. 12 ст. 13 Закону). На відміну від попередньої редакції Закону, згідно з положеннями якої, за загальним правилом, строк дії ліцензії встановлювався як необмежений, однак визначалися окремі види діяльності, щодо яких можна встановити термін дії ліцензії.

На наш погляд, раніше існуючий порядок необґрунтовано ускладнював здійснення господарської діяльності окремими суб’єктами господарювання, вимагаючи від них додаткових зусиль для повторного отримання ліцензії та розширюючи можливості зловживань з боку органів ліцензування, щодо необґрунтованої відмови у видачі ліцензії суб'єкту господарювання.

При цьому проведення періодичних перевірок дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов на певний вид господарської діяльності, а у разі виявлення відповідних порушень з їх боку – можливості застосування до них відповідних санкцій, на нашу думку, цілком достатній захід для підтримки верховенства права у сфері ліцензійного законодавства.

Проведений аналіз законодавчої бази щодо видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню дозволяє зробити деякі висновки.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» закріплює: перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню у певних сферах; різні підходи до правового регулювання порядку ліцензування певних видів діяльності залежно від обсягу поширення на конкретний вид діяльності вимог цього закону; зміст ліцензійних умов.

З початком закріплення питання ліцензування на законодавчому рівні існує тенденція щодо зменшення кількості видів діяльності що підлягають ліцензуванню.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

  1. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. 2003. № 18.
  2. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-УІІІ. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 23. Ст. 158.
  3. Фетисова С.В. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності. Науковий вісник Національного університету ДПС України. 2019. №4. С. 226-232.
  4. Авер’янова Є. Г. Ліцензування господарської діяльності у спеціальному порядку: характерні риси та напрями удосконалення. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7 С. 64-69

 

Shpomer Alla Ivanovna

associate professor of the Department of public and private law,

National University "Chernihiv Polytechnic"

(Chernihiv, Ukraine)

 

Pitel Olga Vitalievna

student of the Department of public and private law

National University "Chernihiv Polytechnic"

(Chernihiv, Ukraine)

 

TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY,

SUBJECT TO LICENSING

 

Abstract: this article analyzes the types of activities subject to licensing.

 

Keywords: licensing, control, types of commercial activity.

  
Перспективні наукові дослідження. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Шпомер Алла Іванівна, Питель Ольга Віталіївна. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ // ''Перспективні наукові дослідження'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-6112-30-1. Київ, Україна. С. 4 - 9. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/207 (дата звернення: 24.05.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022