Укр
Українська мова
  1. Головна
  2. Оформлення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙНабір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word

Мінімальний обсяг тексту – 3 сторінки

шрифт — Times New Roman; розмір кегля (шрифту) — 14

міжстроковий інтервал — 1,5

абзац – 1,5 см

поля верхнього, нижнього, лівого та правого — 2,0 см

Рисунки та таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Список використаної літератури оформлюється під назвою «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ»
Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань.

Присвоюється індекс УДК, вирівнювання по лівому краю.


Інформація про авторів: малими літерами вчений ступінь, вчене звання, посада.

На наступному рядку повна назва організації та в дужках країна та місто.

Тема (назва) статті: нижче через один інтервал заголовок статті великими літерами, шрифт - напівжирний, Times New Roman 14, інтервал - полуторний, вирівнювання по центру.

Анотація та ключові слова: через відступ в один інтервал пишеться анотація та ключові слова, шрифт - курсив, Times New Roman 12, інтервал - полуторний, вирівнювання по ширині.


ЗРАЗОК СТАТТІ

УДК 336.72
Ковальський Віктор Миколайович
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
(Одеса, Україна)

Іванов Михайло Дмитрович
студент кафедри фінансів
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
(Одеса, Україна)

ЕКОНОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ВПЛИВУ
КІЛЬКОСТІ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ
НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


Анотація: в роботі побудована математична модель, яка характеризує залежність забруднення атмосферного повітря від кількості легкових автомобілів. Представлений кореляційний і регресійний аналіз. За допомогою економетричних інструментів спрогнозовані тренди розвитку фактора в моделі, на підставі чого здійснено прогноз забруднення атмосферного повітря.

Ключові слова: забруднення, атмосферне повітря, легкові автомобілі, економетричний аналіз, прогнозування.

На початку ХХI століття відбувалося значне і різке збільшення світового промислового виробництва. У зв'язку з цим уряди багатьох держав стурбовані питанням забезпечення своїх країн енергетичними ресурсами.


Таблиця – Споживання паливно-енергетичної сировини галузями господарства України у 2000 р.

Споживання

Одиниця вимірювання

Всього

Всі види палива

млн т у.п.

176,2

Вугілля

млн т

63,3

Вугілля брикет

тис. т

143,4

Газ природний

млрд м³

68,4

Газ скраплений

тис. т

188,6

Нафта і газоконденсат

млн т

9,4

Торф

тис. т

416,9


Оскільки світові запаси вугілля великі й доступні, в порівнянні з іншими вуглеводнями, на вугілля почали звертати все більшу і більшу увагу. Вугільна промисловість відіграє значну роль в паливно-енергетичному комплексі України. Вона забезпечує населення, енергетику, металургію і ряд інших галузей [1, с. 18].


рисунок 1


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


1. Захарова О. Д. Теоретические аспекты определения экономической сущности понятия «региональная система» в контексте регионализации экономики. Экономика и управление. 2007. № 1. С. 46-51.

Kowalski Victor Nikolaevich
Odesa Mechnikov National University
(Odesa, Ukraine)

Ivanov Mykhailo Dmitrovich
Odesa Mechnikov National University
(Odesa, Ukraine)

THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF IMPACT
NUMBER OF CARS ON ATMOSPHERIC AIR POLLUTION

Abstract: a mathematical model is constructed in the work, which characterizes the dependence of atmospheric air pollution on the number of cars. Correlation and regression analysis are presented. With the help of econometric tools, trends in the development of the factor in the model are predicted, on the basis of which the forecast of atmospheric air pollution is made.

Keywords: pollution, atmospheric air, cars, econometric analysis, forecasting.


Завантажити зразок статті (.docx)