Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Перспективні наукові дослідження
  4. Наукова стаття № 2

Перегляди  305 переглядів

Шпомер А.І., Комар К.С.

  

СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

  
Анотація:
у статті розглядаються суб'єкти господарських правовідносин   

Ключові слова:
господарські суб'єкти, право, правовідносини   

УДК 346.2

Шпомер А.І.

кандидат юридичних наук, доцент

Національний університет «Чернігівська політехніка»

(Чернігів, Україна)

 

Комар К.С.

студентка гр. ЦГЮ-191

Національний університет «Чернігівська політехніка»

(Чернігів, Україна)

 

СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

Анотаціяу статті розглядаються суб'єкти господарських правовідносин.

 

Ключові слова: господарські суб'єкти, право, правовідносини.

 

Дослідження правового статуту суб’єктів господарських правовідносин та визначення їх ролі у правовідносинах безперечно є актуальним. Адже у сфері господарської діяльності їх виникає велика кількість а види суб’єктів їх правовий статус може бути різним відповідного до норм чинного законодавства.

Актуальність теми, на нашу думку, зумовлена тим, що  питання суб’єктів господарського права є предметом активного інтересу науковців. Разом з тим щодо багатьох аспектів правової характеристики таких суб’єктів виникають різні погляди, підходи, що актуалізує аналіз і узагальнення наукової думки про суб’єктів господарського права з метою визначення її сучасного стану і перспектив розвитку.

Метою даної роботи є дослідження та аналіз правового статусу суб’єктів господарських правовідносини, їх поняття, особливих ознак та видів суб’єктів.

Окремі питання суб’єктів господарської діяльності розглядали у своїх роботах О. А. Беляневич, В.С. Щербина, О.Ю. Літвіна, С.М. Грудницька, Л.І. Якобсон, Л. К. Вopoнoва та інші.

Господарські правовідносини є одним із різновидів суспільних відносин, що регулюються нормами права, в яких звʼязок між учасниками цих відносин виникає щодо організації та здійснення господарської діяльності та полягають в реалізації юридичних прав та виконанні певних обов’язків і характеризується особливим суб’єктним складом, поєднанням майнових та організаційних елементів, значним рівнем державного регулювання.

Як зазначається, господарськими є відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання [1, ст. 89].

По­нят­тя су­б’єк­та го­с­по­дар­сь­ко­го пра­ва вміщено в те­о­рії го­с­по­дар­сь­ко­го пра­ва, де зазначається , що су­б’єк­та­ми го­с­по­дарського пра­ва є уча­с­ни­ки го­с­по­дар­сь­ких правовід­но­син.

До учасників господарських відносин ст. 2 Господарського кодексу України [2] відносить:

а) су­б’єк­тів го­с­по­да­рю­ван­ня;

б) спо­жи­ва­чів;

в) ор­га­ни дер­жа­в­ної вла­ди та ор­га­ни мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня, які на­ді­ле­ні го­с­по­дар­сь­кою ком­пе­те­н­ці­єю;

г) гро­ма­дя­н, гро­мад­сь­кі та ін­ші ор­га­ні­за­ції, які ви­сту­па­ють за­сно­вни­ка­ми су­б’єк­тів го­с­по­да­рю­ван­ня чи здій­с­ню­ють що­до них ор­га­ні­заційно-го­с­по­дар­сь­кі по­в­но­ва­жен­ня на ос­но­ві від­но­син вла­с­но­с­ті.

Зазначеною нормою вперше у господарському законодавстві окреслене коло учасників відносин у сфері господарювання.

Правовий статус суб'єктів господарювання закріплений у розділі 2 "Суб'єкти господарювання" Господарського Кодексу. Цей статус визначається тим, що суб'єкт відносин безпосередньо здійснює господарську діяльність, як діяльність у сфері суспільного виробництва, пов'язану з економічними, екологічними та іншими соціальними факторами, які складають добробут суспільства. Всі інші учасники господарських відносин мають певний зв'язок із господарською діяльністю чи її наслідками.

Частина 1 ст. 55 ГК  ви­значає, що су­б’єк­та­ми го­с­по­да­рю­ван­ня є уча­с­ни­ки го­с­по­дар­сь­ких від­но­син, які здій­с­ню­ють го­с­по­дар­сь­ку ді­я­ль­ність, ре­алі­зу­ю­чи го­с­по­дар­сь­ку ком­пе­те­н­цію (су­ку­п­ність го­с­по­дар­сь­ких прав та обо­в’я­з­ків), ма­ють ві­до­кре­м­ле­не май­но і не­суть від­по­ві­да­ль­ність за сво­їми зо­бо­в’я­зан­ня­ми в ме­жах цьо­го май­на, крім ви­па­д­ків, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ст­вом.

Відповідно до частини 2 ст. 55 ГК суб’єктами господарювання є :

1) го­с­по­дар­сь­кі ор­га­ні­за­ції - юри­ди­ч­ні осо­би, ство­ре­ні від­по­ві­д­но до Ци­ві­ль­но­го ко­де­к­су Укра­ї­ни, дер­жа­в­ні, ко­му­на­ль­ні та ін­ші під­приєм­с­т­ва, ство­ре­ні від­по­ві­д­но до Го­с­по­дар­сь­ко­го ко­де­к­су, а та­кож ін­ші юри­ди­ч­ні осо­би, які здій­с­ню­ють го­с­по­дар­сь­ку ді­я­ль­ність та за­ре­є­с­т­рова­ні в уста­но­в­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку;

2) гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, іно­зе­м­ці та осо­би без гро­ма­дян­с­т­ва, які здійс­ню­ють го­с­по­дар­сь­ку ді­я­ль­ність та за­ре­є­с­т­ро­ва­ні від­по­ві­д­но до за­ко­ну як під­при­єм­ці [2].

У те­о­рії го­с­по­дар­сь­ко­го пра­ва об­ґру­н­то­ва­на то­ч­ка зо­ру, що до суб’єк­тів го­с­по­да­рю­ван­ня від­но­сять­ся та­кож фі­лії, пред­ста­в­ни­ц­т­ва та інші ві­до­кре­м­ле­ні під­роз­ді­ли го­с­по­дар­сь­ких ор­га­ні­за­цій (стру­к­ту­р­ні одини­ці), утво­ре­ні ни­ми для здій­с­нен­ня го­с­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. Хоча й це по­ложен­ня бу­ло за­крі­п­ле­не в ч. 2 ст. 55 ГК Укра­ї­ни, про­те За­ко­ном Укра­ї­ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 2424-IV від 4 лю­то­го 2005 р. стру­к­ту­р­ні оди­ни­ці без на­ле­ж­них для то­го під­став і на­у­ко­во­го об­ґру­н­ту­ван­ня бу­ли ви­клю­че­ні з чи­с­ла су­б’єк­тів го­с­по­дарю­ван­ня [5, ст. 7].

Правовий статус споживачів як суб’єктів господарських правовідносин визначено згідно із Законом України «Про захист прав споживачів». Цей Закон визначає споживачів як громадян, які придбають, замовляють чи мають намір придбати або замовити товари (роботи, послуги) для особистих побутових потреб [4].

Споживачем як суб’єктом правовідносин можуть виступати фізична особа та фізична особа - підприємець (при цьому важливо, щоб він придбав (замовив) товар (роботу, послугу) для задоволення власних побутових потреб. Про це може свідчити кількість придбаного товару, відповідність придбаного товару тому, яким торгує такий продавець, можливість використання придбаного товару у власному виробництві та інші обставини.

Є суб’єктами господарських правовідносин якщо вони Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Є суб’єктами господарських правовідносин якщо вони  наділені господарською компетенцією, - це органи, які мають повноваження щодо управління державною і комунальною власністю, що використовується у господарській діяльності, правового регулювання та контролю господарської діяльності.

Громадяни громадські та інші організації які виступають засновникаами суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно господарські повноваження на основі відносин власності також є  суб’єктами відносин у сфері господарювання.

Засновниками традиційно прийнято називати осіб, які беруть участь у створенні господарського товариства та його діяльності (ст. 3 Закону України «Про господарські товариства») [3]. Для приватних та інших підприємств замість поняття «засновник» використовується поняття «власник майна підприємства».

Вважається, що  можна виокремити такі характерні риси суб’єктів господарювання:

такі суб’єкти є учасниками господарських відносин;

безпосередньо здійснюють господарську діяльність;

наділені господарською компетенцією або ж так званою господарською правосуб’єктністю;

мають відокремлене власне майно, незалежне від інших учасників;

несуть відповідальність за свої зобов’язання у межах свого майна.

Всі ці зазначені вище учасники господарських правовідносин мають господарську правосуб’єктність. Наприклад, О.А. Беляневич вважає, що господарська правосуб’єктність і органів господарського управління, і суб’єктів господарювання визначається через: 1) господарську компетенцію, тобто конкретні права й обов’язки щодо здійснення господарської діяльності та керівництва нею; 2) господарську правоздатність, тобто можливість своїми діями набувати права й обов’язки, що відповідають предмету діяльності суб’єкта, не конфліктують із цілями діяльності цього суб’єкта [6, ст. 234].

С.М. Грудницька визначає господарську правосуб’єктність як абстрактну властивість суб’єкта господарського права, яка конкретизується в суб’єктивних правах і обов’язках двох видів: статутних правах і обов’язках та похідних від них поточних правах і обов’язках [7, ст. 67-68].

Таким чином, проведене нами дослідження дозволяє зробити деякі висновки. Суб’єктами господарських правовідносин є учасники господарських відносин, що безпосередньо здійснюють господарську діяльність або управляють такою діяльністю, створені у встановленому законом порядку, мають необхідне для здійснення такої діяльності майно, та споживачі, органи державної влади та місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також особи, які є засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності та такі, що мають господарську компетенцію та господарську правоздатність.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

Господарське право: підручник / Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін.; за заг ред. Д.В. Задихайла, В.М. Пашкова. — Х.: Право, 2012. — 696 с

Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22.

Закон України "Про господарські товариства" ( Відомості Верховної Ради України, 1991, №  49, )

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12,05,1991 (Відомості Верховної Ради України)

Щербина В. С. Хотіли як краще… а вийшло як завжди / В. С. Щербина, О. I. Ющик // Юри­дичний вісник України. — 2005. — № 45.

Беляневич О. А. Теоретичні проблеми господарського договірного права: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.04 «Господарське право; господарськопроцесуальне право» / О. А. Беляневич. – К., 2006. – 506 с.

Грудницька С. М. Сутність і поняття правосуб’єктності: господарськоправове визначення / С. М. Грудницька // Становлення сучасної юридичної науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 29 квітня 2008 р.). – Тернопіль, 2008.

 

Shpomer A.I.

candidate of Legal Sciences, Associate Professor

National University "Chernihiv Polytechnic"

(Chernihiv, Ukraine)

 

Komar K.S.

student GR. TSSU-191

National University "Chernihiv Polytechnic"

(Chernihiv, Ukraine)

 

SUBJECTS OF ECONOMIC LEGAL RELATIONS

 

Abstract: the article deals with the subjects of economic legal relations.

 

Keywords: economic entities, law, legal relations.

  
Перспективні наукові дослідження. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Шпомер А.І., Комар К.С.. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН // ''Перспективні наукові дослідження'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-6112-30-1. Київ, Україна. С. 10 - 16. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/208 (дата звернення: 22.06.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022