Укр

 1. Головна
 2. Архів
 3. Сучасна наукова активність
 4. Наукова стаття № 1

Перегляди  293 переглядів

Нечипорук Людмила Володимирівна, Пономаренко Ірина Віталііївна

  

БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ ЩОДО ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  
Анотація:
у статті розглянуто зниження підприємницьких ризиків   

Ключові слова:
підприємництво, господарська діяльність, бізнес   

УДК 330

Нечипорук Людмила Володимирівна

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економічної теорії

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

(Харків, Україна)

 

Пономаренко Ірина Віталііївна

студентка фінансово-правового факультету

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

(Харків, Україна)

 

БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ ЩОДО ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Анотація: у статті розглянуто зниження підприємницьких ризиків.

 

Ключові слова: підприємництво, господарська діяльність, бізнес.

 

Здійснення підприємництва  у будь-якому вигляді пов'язані з ризиками, які  прийнято називати  - підприємницьким. З'ясуємо витоки та причини таких ризиків та форм його проявів для того, щоб далі усвідомити методи оцінки ризиків та способи їх запобігання. У зв'язку з розвитком ринкових відносин підприємницьку діяльність у нашій країні доводиться здійснювати за умов наростаючої невизначеності ситуації та мінливості економічного середовища. Отже, виникає неясність і невпевненість отримання очікуваного кінцевого результату, отже, зростає ризик, тобто небезпека невдачі, непередбачених втрат. Особливо це властиво початковим стадіям освоєння підприємництва [1, с. 27].

Консалтинг - це консультування підприємств, керівників та управлінських кадрів з юридичних, фінансових, інвестиційних та інших питань. Консультантами виступають досвідчені спеціалісти. Основна мета консалтингу - вирішення тієї чи іншої проблеми у бізнесі та досягнення поставлених цілей.

Коли підприємець тільки починає займатися бізнесом, він майже неминуче стикається з різними складнощами з податкових, фінансових та маркетингових питань. У міру масштабування діяльності кількість проблем зростає: як краще розпорядитися отриманим прибутком, як залучити інвесторів, в який бік розвивати продукт.

Можна довго шукати оптимальні рішення самостійно і вчитися на своїх помилках, але краще запитати у досвідчених фахівців, щоб з першого разу все зробити правильно. Для цього існує консалтинг. Слово «консалтинг» утворено від англійського «consult» (радитись), що визначає суть терміна. Консалтинг передбачає надання платної поради від експерта з різних питань бізнесу.

Питанням консалтингу займалися: О.В. Ареф’єва, Н.Д. Бабяк, В.В. Лавренеко, О.О. Терещенко, Г.О. Швиданеко, Н.П. Шульга, Ю.П. Яковлев, А. Дайле, Н.Г. Данілочкіна, М. Дідерігз, А.М. Кармінський, Т. Райхман, Х. Кюппер, Р. Манн, Д. Хан, П. Хорват підкреслюють важливість такої підсистеми бізнес консалтингу як  шлях до оптимізації зниження ризиків у діяльності підприємства.

Опрацювавши літературні джерела, можна сказати, що для оптимізації зниження ризиків у діяльності підприємства, може знадобитися допомога консультантів в галузі одного або кількох ризиків, при описі яких слід враховувати рекомендації щодо їх віднесення до того чи іншого виду консультаційних послуг, прийнятих у міжнародній практиці [2, с. 96]. У Європейському довіднику-покажчику консультантів з менеджменту консалтингові послуги об'єднані у вісім груп:

 1. Загальне управління: оцінка ефективності менеджменту, оцінка бізнесу, диверсифікація та становлення нової справи, аудит управління, управління нововведеннями, міжнародний бізнес, організаційна структура, стратегічне планування, управління проектом, управління якістю тощо.
 2. Адміністрація: планування робочих приміщень та їх обладнання, управління офісом, організація та методи менеджменту, регулювання ризику.
 3. Фінансовий менеджмент: системи обліку, оцінка капітальних вкладень, прибутки, податки, фінансові резерви тощо.
 4. Менеджмент персоналу: оборот кадрів, планування робочої сили в, набір персоналу, пошук кадрів, навчання, мотивація, підвищення кваліфікації, психологічна оцінка, аналіз функціонування.
 5. Маркетинг: реклама та збут, імідж фірми та зв'язку з громадськістю, післяпродажний сервіс, прямий маркетинг, міжнародний маркетинг, дослідження ринку, стратегія маркетингу, нова продукція, ціноутворення, соціально-економічні дослідження та прогнозування, роздрібний продаж та дилерство, управління збутом, навчання збуту.
 6. Виробництво: автоматизація, використання та обслуговування обладнання, схема організації робіт, промисловий інжиніринг, переробка матеріалів, регулювання внутрішнього розподілу матеріалів, упаковка, конструювання та вдосконалення продукції, управління виробництвом, планування та контроль, продуктивність, контроль якості, контроль за поставками, закупівлі .
 7. Інформаційні технології: комп'ютерний аудит, електронні публікації, інформаційно-управлінські системи, проектування та розробка систем.
 8. Спеціальні послуги (екологічні, інформаційні, юридичні тощо).

Ціль консалтингу - покращити певні показники бізнесу: рентабельність, прибутковість, ефективність, ліквідність, ринкову вартість. Компанія, яка не має у своєму штаті потрібних спеціалістів, звертається за консультаціями до сторонніх експертів [3, с. 38].

Завдання консалтингу при оптимізації зниження ризиків у діяльності підприємства можуть бути різними, наприклад:

Послуги консалтингу можуть надавати приватні спеціалісти або консалтингові компанії [4, с. 66]. Приватні експерти переважно працюють у межах дуже вузької спеціалізації та мають невелике коло клієнтів. Нерідко таких фахівців запрошують до штату компанії або залучають до постійної співпраці. Консалтингова компанія - це організація, яка об'єднує кілька експертів.

Консалтингова компанія надає клієнтам консультаційні послуги, які включають кілька етапів: вивчення поточної ситуації, визначення проблеми; аналіз даних, пошук оптимального рішення; використання рішення; аналіз досягнутих результатів [5, с. 254].

Реалізація проекту в рамках консалтингу може тривати від кількох днів до кількох місяців. Це залежить від масштабу компанії та складності вирішуваного завдання.

Можна зробити загальний висновок про те, що нині вже немає необхідності доводити, що успіх будь-якого підприємця, бізнесмена, менеджера значною мірою залежить від його ставлення до ризику, адже на етапі прийняття рішень підприємство стикається з вибором прийнятного йому рівня ризику та шляхів його зниження. При цьому для встановлення повноцінного контролю за всією господарською діяльністю підприємства та забезпечення високої якості управління його ризиками необхідне впровадження системи управлінського обліку (ризик-менеджменту), на основі якого всіма потрібними інформаційними даними для аналізу в динаміці ділової ситуації та прийняття своєчасних, сучасних та повноцінних  рішень. Консалтинг щодо шляхів оптимізації зниження ризиків у діяльності підприємства потрібен, щоб допомогти бізнесу ефективно вирішити проблеми, що виникли або прогнозовані, виключити помилкові рішення і досягти запланованих цілей, тобто значно знизити ризики у підприємницькій діяльності.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

 1. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В.В.Вітлінський, Г. І. Великоїваненко. – К.:КНЕУ, 2004. – 480 с.
 2. Фінансовий менеджмент: підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.
 3. Донець Л.І. Еекономічні ризики та методи їх вимірювання навч. посібник / Л.І. Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
 4. Reichmann T., Baumol U., Kisler М. Controlling mit Kennzahlen: Die systemgestützte Controlling-Konzeption mit Analyse- und Reportinginstrumenten / T. Reichmann, U. Baumol, M. Kisler. – Vahlen : Munchen, 2011. – 900 S.
 5. Cabedo J.D., Moya І. Estimating oil price Value at Risk using the historical simulation approach / J.D. Cabedo, І. Moya // Energy Economics. – v25, 2003. – P. 239-253.

 

Nechiporuk Lyudmila Vladimirovna

Doctor of Economics, Professor,

Professor of the Department of Economic Theory

Yaroslav the Wise National University of Law

(Kharkiv, Ukraine)

 

Ponomarenko Irina Vitalievna

student of the Faculty of Finance and Law

Yaroslav the Wise National University of Law

(Kharkiv, Ukraine)

 

BUSINESS CONSULTING ON ROADS

RISK REDUCTION OPTIMIZATIONS

IN THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

 

Abstract: the article considers the reduction of business risks.

 

Keywords: entrepreneurship, economic activity, business.

  
Сучасна наукова активність. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Нечипорук Людмила Володимирівна, Пономаренко Ірина Віталііївна. БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ ЩОДО ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА // ''Сучасна наукова активність'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-6114-21-2. Київ, Україна. С. 4 - 9. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/228 (дата звернення: 24.02.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022