Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Problems of innovative research
  4. Наукова стаття № 2

Перегляди  326 переглядів

Томчаковська Юлія Олегівна

  

СИНОНІМІЧНИЙ РЯД АНГЛОМОВНОЇ НОМІНАЦІЇ MAGIC

  
Анотація:
стаття присвячена розгляду синонімічного ряду англомовної номінації magic, яка номінує відповідний концепт. Джерельним матеріалом дослідження слугували тлумачні словники англійської мови. У роботі використано такі методи дослідження як дефініційний та компонентний аналізи. Синонімічний ряд лексеми magic представлений наступними лексичними одиницями: bewitchery, bewitchment, devilry, diablerie, enchantment, ensorcellment, mojo, necromancy, sorcery, thaumaturgy, voodooism, witchcraft, witchery, wizardry. Дефініційний аналіз їх словникових тлумачень показав, що в структурі значень містяться ті ж самі ознаки (power, supernatural, extraordinary, use of means), що дозволяє говорити про них як про фіксовані понятійні ознаки концепту MAGIC   

Ключові слова:
концепт, синонімічний ряд, понятійні ознаки   

УДК  811.111’37’42

Томчаковська Юлія Олегівна

кандидат філологічних наук, доцент,

завідувач  кафедри іноземних мов

Національного університету «Одеська юридична академія»

(Одеса, Україна)

 

Синонімічний ряд англомовної номінації magic

 

Анотація: стаття присвячена розгляду синонімічного ряду англомовної номінації magic, яка номінує відповідний концепт. Джерельним матеріалом дослідження слугували тлумачні словники англійської мови. У роботі використано такі методи дослідження як дефініційний та компонентний аналізи. Синонімічний ряд лексеми magic представлений наступними лексичними одиницями: bewitcherybewitchmentdevilrydiablerieenchantmentensorcellmentmojonecromancysorcerythaumaturgyvoodooismwitchcraftwitcherywizardry. Дефініційний аналіз їх словникових тлумачень показав, що в структурі значень містяться ті ж самі ознаки (powersupernaturalextraordinaryuse of means), що дозволяє говорити про них як про фіксовані понятійні ознаки концепту MAGIC.

 

Ключові слова: концепт, синонімічний ряд, понятійні ознаки.

 

У сучасній лінгвістиці лінгвоконцептологія є однією з найбільш стрімко поширюваних шкіл теоретичної лінгвістики з процвітаючими міжнародними когнітивними лінгвістичними спільнотами і національними когнітивними асоціаціями в багатьох країнах по всьому світу [2]. За рахунок міждисциплінарної основи, це одна з найбільш розвинених та перспективних областей дослідження в рамках когнітивної науки у цілому [1].

Актуальність роботи обумовлена тим, шо попри наявність великої кількості теоретичних праць та досліджень конкретних мовних явищ з позицій когнітивістики, поза увагою лінгвістів все ще залишаються чимало концептів, серед яких і англомовний концепт MAGIC, аналізу вербалізації лексичних особливостей якого і присвячено дану статтю.

Мета статті полягає в аналізу синонімічного ряду англомовної номінації magic, яка номінує відповідний концепт. Джерельним матеріалом дослідження слугували тлумачні словники англійської мови. У роботі використано такі методи дослідження як дефініційний та компонентний аналізи.

Синонімічний ряд ми трактуємо як сукупність лексичних синонімів, співвідносних між собою при позначенні тих самих явищ, предметів, ознак, дій, які утворюють у мові певну групу, парадигму. У складі синонімічного ряду виділяється якесь одне слово, семантично максимально ємне та стилістично нейтральне (що не має додаткових стилістичних характеристик). Воно стає основним, стрижневим, опорним словом або ж домінантою. У ролі домінанти у даному випадку виступає лексична одиниця magic. Розглянемо її лексичне значення.

У тлумачних словниках англійської мови лексема magic представлена трьома семемами:

[1a: the use of means (such as charms or spells) believed to have supernatural power over natural forces; b: magic rites or incantations / використання різноманітних засобів, які, за віруванням, мають надприродну силу, наприклад, заговори, заклинання];

[2a: an extraordinary power or influence seemingly from a supernatural source; b: something that seems to cast a spell / надзвичайна сила надприродного походження];

[3: the art of producing illusions / мистецтво ілюзії].

На основі наведених дефініцій виділяємо такі концептуальні ознаки аналізованого концепту як powersupernaturalextraordinaryuse of means.

Синонімічний ряд лексеми magic представлений наступними лексичними одиницями: bewitcherybewitchmentdevilrydiablerieenchantmentensorcellmentmojonecromancysorcerythaumaturgyvoodooismwitchcraftwitcherywizardry.

Дефініційний аналіз їх словникових тлумачень показав, що в структурі значень містяться ті ж самі ознаки (powersupernaturalextraordinaryuse of means), що дозволяє говорити про них як про фіксовані понятійні ознаки концепту MAGIC.

На основі проведеного дефініційного аналізу робимо висновок про те, що в зазначених дефініціях цих лексем містяться такі сигніфікативні компоненти: (1) СУБ'ЄКТ (ФЕНОМЕН), (2) ВЛАСТИВІСТЬ СУБ'ЄКТА (ФЕНОМЕНА) – power to influencecontrol, (3 ) Об'єкт – people, events, (4) АТРИБУТ – spiritualsupernaturalhiddenЗ погляду сталості складу слів синонімічні ряди характеризуються відносною незамкнутістю. У них можливі зміни і доповнення, зумовлені процесом розвитку всієї лексичної системи.

Перспективним продовженням даного дослідження є аналіз інших лексичних засобів вербалізації аналізованого концепту.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

  1. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.
  2. Evans V. A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh, 2007. 252 p.
  3. Merriam Webster Online Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary (дата звернення 10.10.2021)

 

Tomchakovska Yuliia Olehivna

candidate of philological sciences, associate professor,

head of the department of foreign languages

National University Odessa Law Academy

(Odessa, Ukraine)

 

THE SYNONYM SERIES OF THE ENGLISH

“MAGIC” CATEGORY

 

Abstract: the article is devoted to the consideration of a synonymous series of the English lexical unit magic, which nominates the corresponding concept. Explanatory dictionaries of the English language served as the source material of the research. The research methods such as definitional and componential analysis are used in the work. The synonymous series of the word magic is represented by the following lexical units: bewitchery, bewitchment, devilry, diablerie, enchantment, ensorcellment, mojo, necromancy, sorcery, thaumaturgy, voodooism, witchcraft, witchery, wizardry. Definitional analysis of their dictionary interpretations showed that the structure of their meanings contains the same features (power, supernatural, extraordinary, use of means), which allows us to talk about them as fixed conceptual features of the concept MAGIC.

 

Keywords: concept, synonymous series, conceptual features.

  
Problems of innovative research. Глазго, Великобританія.   

Посилання для цитування:

Томчаковська Юлія Олегівна. СИНОНІМІЧНИЙ РЯД АНГЛОМОВНОЇ НОМІНАЦІЇ MAGIC // ''Problems of innovative research'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-0-997973-65-0. Глазго, Великобританія. С. 13 - 16. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/278 (дата звернення: 13.07.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022