Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Діалог з науковим пізнанням
  4. Наукова стаття № 3

Перегляди  312 переглядів

Корівчак Анаіда Манвелівна

  

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧА У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ

  
Анотація:
в роботі розглянуто і проаналізовано вплив рівня педагогічної культури на стиль поведінки викладача у педагогічному колективі. Представлено висновки щодо необхідності формування позитивних установок стосовно педагога. За допомогою професійного досвіду провідних науковців в галузі педагогіки висвітлено взаємозв’язок між створеним образом педагога і рівнем комфорту у спілкуванні з ним для колег і вихованців   

Ключові слова:
педагогічна взаємодія, імідж сучасного педагога, формування позитивного іміджу   

УДК 37.06

Корівчак Анаіда Манвелівна

викладач економічних дисциплін,

викладач-методист, голова циклової комісії

економічних та облікових дисциплін

Відокремлений структурний підрозділ

Економіко-технологічний фаховий коледж

Херсонський національний технічний університет

(Херсон, Україна)

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧА

У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ

 

Анотація: в роботі розглянуто і проаналізовано вплив рівня педагогічної культури на стиль поведінки викладача у педагогічному колективі. Представлено висновки щодо необхідності формування позитивних установок стосовно педагога. За допомогою професійного досвіду провідних науковців в галузі педагогіки висвітлено взаємозв’язок між створеним образом педагога і рівнем комфорту у спілкуванні з ним для колег і вихованців.

 

Ключові слова: педагогічна взаємодія, імідж сучасного педагога, формування позитивного іміджу.

 

Стиль поведінки викладача у педагогічному колективі визначається насамперед рівнем педагогічної культури. Складових педагогічної культури багато, а саме, наукова ерудиція, культура спілкування, педагогічна етика, загальна ерудиція, прагнення до самовдосконалення, культура мовлення, духовне багатство. До цього переліку обов’язково необхідно додати навички і розуміння суті педагогічної взаємодії у колективі.

Педагогічна взаємодія це поняття, яке повинно, в першу чергу, базуватися на моральності. Мораль – важлива складова у будь-якій сфері діяльності. В педагогіці мораль виступає як головний чинник діяльності, адже вона сама по собі навчає людей, як треба чинити.

Відносини у педагогічному колективі базуються на загальнолюдських цінностях моралі, вони суттєво не відрізняються від відносин у будь-якому колективі. Тобто викладачі повинні ставитися до своїх колег гуманно та доброзичливо.

Лише за допомогою спільних зусиль можна створити в педагогічному колективі творчу і продуктивну атмосферу. Коли викладач налагодив тісну взаємодію з колегами, у нього з’являється можливість творчо розвиватися, порівнювати свої здобутки із здобутками інших своїх колег, збагачувати свій педагогічний досвід. Дуже важливою умовою успішної діяльності педагогів є застосування у роботі досвіду минулих поколінь педагогів, правильне і доречне його використання.

Праця поодинці, відособленість від зусиль і поставлених цілей всього колективу – робить не можливим досягнення гармонійного, цілісного розвитку особистості здобувача освіти. З вищезазначеного можна зробити висновок, що розвиток і здобутки вихованця відбуваються за допомогою багатьох факторів і не можна достовірно визначити, хто конкретно посприяв саме такій позитивній зміні у роботі здобувача освіти. Тому результат роботи конкретного викладача оцінити досить важко, виникає загроза перебільшення або, навпаки, не врахування заслуг викладача. Це може викликати обурення і незадоволення з його боку, і, відповідно, намагання досягти справедливого ставлення.

Якщо викладач на достатньому рівні володіє навичками педагогічної взаємодії , то його поведінка буде характеризуватися коректністю, стриманістю по відношенню до колег, уважністю, зацікавленістю, пропонуванням допомоги. Тільки моральність у поведінці педагогів є запорукою позитивного клімату в колективі та успішної його діяльності.

Педагог на протязі всієї своєї професійної діяльності свідомо чи підсвідомо створює власний імідж.

«Імідж» у перекладі з французької означає «образ». Поняття «Імідж» застосовується не лише при визначенні візуального, зорового образу, а і при характеристиці способу мислення, дій, вчинків.

Структура іміджу професіонала складається з компонентів:

- зовнішній,

- внутрішній,

- процесуальній.

Зовнішні складові іміджу – це зовнішність, манери, хода, мова, голос, жести, міміка, одяг, зачіска.

Внутрішні складові іміджу – це інтелект, спосіб мислення, сподівання, цілі, засоби, особистість, ідеї, інтереси, ерудиція.

Процесуальні складові – це форми спілкування, енергійність, професіоналізм, темперамент, традиції, пластичність, виразність.

Позитивний імідж полегшує встановлення контактів з колегами і здобувачами освіти, роблячи процес взаємодії більш ефективним. Одними з найрозповсюджених рекомендації щодо формування позитивного іміджу є необхідність розвитку вміння «подати себе», необхідність дотримання «заповідей» спілкування. Головними з цих «заповідей» є наступні:

- спілкуючись з іншими, не зациклюйтесь на досягненні власних конкретних цілей;

- навчайтеся бачити в кожній людині, дитині ту «родзинку», яка робить її унікальною;

- прийшовши до людини, залиште власні проблеми, амбіції, стереотипи;

- частіше усміхайтеся, усмішка привертає увагу оточуючих;

- вчіться бачити себе ніби зі сторони, очима інших людей;

- розвивайте свій внутрішній духовний світ, ваші таланти й здібності!

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

  1. https://naurok.com.ua
  2. https://vseosvita.ua
  3. https://ppt-online.org

 

Korivchak Anaida Manvelivna

Economic and technological professional college of

Kherson National Technical University

(Kherson, Ukraine)

 

CULTURE OF TEACHER'S BEHAVIOR

IN THE TEACHING STAFF

 

Abstractthe work considers and analyzes the influence of the level of pedagogical culture on the style of behavior of the teacher in the teaching staff.

 

Keywords: pedagogical interaction, image of a modern teacher, formation of a positive image.

  
Діалог з науковим пізнанням. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Корівчак Анаіда Манвелівна. КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧА У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ // ''Діалог з науковим пізнанням'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-8420-86-6. Київ, Україна. С. 13 - 16. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/291 (дата звернення: 24.05.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022