Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Наукова праця в Україні та світі
  4. Наукова стаття № 7

Перегляди  312 переглядів

Свердлов Дмитро Вікторович, Мамчій Олексій Іванович

  

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

  
Анотація:
забезпечення громадської безпеки та правопорядку – один із важливих факторів розвитку демократичних засад життєдіяльності українського суспільства, утвердження принципу соціальної справедливості, гарантій прав і свобод громадян. Профілактика адміністративно-правового характеру є важливою для забезпечення громадського порядку та безпеки   

Ключові слова:
громадська безпека, громадський порядок, адміністративні правопорушення, профілактика правопорушень   

УДК 342.9


Свердлов Дмитро Вікторович
викладач кафедри адміністративного права,
процесу та адміністративної діяльності факультету ПФППД
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
(Дніпро, Україна)

 

Мамчій Олексій Іванович
завідувач відділення первинної професійної підготовки,
спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
(Дніпро, Україна)

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ,

ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

 

Анотація: забезпечення громадської безпеки та правопорядку – один із важливих факторів розвитку демократичних засад життєдіяльності українського суспільства, утвердження принципу соціальної справедливості, гарантій прав і свобод громадян. Профілактика адміністративно-правового характеру є важливою для забезпечення громадського порядку та безпеки.

 

Ключові слова: громадська безпека, громадський порядок, адміністративні правопорушення, профілактика правопорушень.

 

Проблематика цього питання полягає в тому, що боротьба з адміністративними правопорушеннями в сфері громадської безпеки є недостатньо ефективними. Значна кількість адміністративних правопорушень веде до створення загрози конституційним правам і свободам громадян, життєво важливим інтересам держави, тому забезпечення громадської безпеки вимагає здійснення профілактичних заходів, серед яких важливе місце займають адміністративно-правові засоби впливу щодо підтримання громадської безпеки і правопорядку.
Необхідно визначитися з такими поняттями, як «громадська безпека» та «громадський порядок». У вузькому розумінні громадська безпека розглядається як порядок вольових суспільних відносин, що виникають та стверджуються в процесі життєдіяльності громадян, їх спілкування в громадських місцях згідно з діючими приписами правових норм та правил і звичаїв цивілізованого суспільства. Громадський порядок можна розглядати як обумовлену вимогами розвитку систему суспільних відносин, формування і розвиток яких сприяє підтримці суспільного і особистого спокою, узгодженості і ритмічності суспільного життя, забезпеченню у взаємному спілкуванні людей їх особистої та майнової недоторканності, честі і гідності. Громадська безпека тісно пов'язана з громадським порядком. Говорячи про співвідношення понять «громадська безпека» і «громадський порядок» треба виходити з того, що громадський порядок є складовою частиною категорії громадської безпеки, яка забезпечується на лише правовими нормами, а й іншими (наприклад, технічними, технологічними, етичними та ін.) [1, с. 15].
Профілактика правопорушень – це система заходів, спрямованих на охорону прав і свобод людини й громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від протиправних посягань, профілактику правопорушень, і порядок їх здійснення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, окремими громадянами, а також права та обов’язки державних органів і організацій, що проводять роботу з профілактики правопорушень, та осіб, щодо яких здійснюються зазначені заходи.
Класифікувати заходи загальної профілактики варто на: загальні заходи профілактики злочинів та спеціальні заходи профілактики злочинів. У цьому дослідженні пропонуємо звернути увагу на класифікацію, яка була запропонована МВС України в проєкті Закону «Про профілактику правопорушень», в якому до заходів загальної профілактики правопорушень пропонувалось наступне:
• кримінологічна експертиза;
• роз’яснення положень законодавства України;
• кримінологічне дослідження;
• профілактична перевірка;
• припис, постанова;
• інформування населення про стан правопорядку, засоби та методи захисту громадян і власності від правопорушень;
• профілактична допомога [3].
Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів у вузькому розумінні, вважаючи, що це є спеціальне, здійснюване на основі обґрунтованої методики кримінологічне дослідження нормативно-правових актів ї їх проектів, спрямоване на виявлення, усунення або мінімізацію впливу таких її положень, що детермінують або ж можуть детермінувати злочинність чи блокують або можуть блокувати дію антикримінальних заходів (засобів), що вживаються суспільством і державою.
Роз’яснення положень законодавства України. Суб’єкти профілактики правопорушень, у межах своєї компетенції, ведуть серед населення, окремих його категорій, посадових осіб підприємств, організацій, установ роботу з роз’яснення положень законодавства України, у тому числі з питань профілактики правопорушень зокрема щодо необхідності виявлення й усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, відповідальності за протиправні діяння, а також уживають заходів із своєчасного виявлення осіб, які, виходячи з їх поведінки, під впливом певних причин та умов можуть стати потерпілими від правопорушення.
Кримінологічну експертизу можна вважати формою кримінологічного контролю, що реалізується у вигляді наукового забезпечення процесу правотворчості і здійснюється в межах кримінологічної політики держави.
Кримінологічне дослідження проводиться з метою виявлення ознак готування злочинів, вивчення причин і умов вчинення правопорушень, свідомого або несвідомого створення умов, які сприяють вчиненню правопорушень, а також з метою прогнозування впливу тих чи інших обставин на стан правопорядку в майбутньому та обґрунтування необхідності і спрямованості профілактичних заходів.
Припис, постанова. У разі отримання достатніх відомостей про наявність причин і умов, що можуть сприяти вчиненню правопорушень, на підставі відповідних рішень працівниками правоохоронних органів проводиться профілактична перевірка. До участі в ній залучаються фахівці, а в разі необхідності – представники громадських організацій. Інформація про стан правопорядку в Україні та в її адміністративно-територіальних одиницях доводиться до населення через засоби масової інформації.
Суб’єкти профілактики правопорушень інформують населення про засоби та методи захисту від протиправних посягань шляхом проведення бесід, виступів у пресі, по радіо й телебаченню, видання спеціальних посібників, плакатів тощо. Засоби масової інформації використовуються також з метою поліпшення правового виховання населення, формування здорового способу життя.
Профілактична допомога. Надання суб’єктами профілактики правової допомоги населенню включає в себе створення пунктів допомоги знедоленим, центрів реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, ініціативне надання послуг із захисту та охорони майна всіх форм власності на основі укладення письмових договорів, надання юридичної допомоги населенню та громадським об’єднанням.
Індивідуальна профілактична робота - комплекс заходів щодо конкретних осіб, схильних до вчинення правопорушень, та осіб, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, з метою попередження вчинення ними злочинів та інших правопорушень [1, с. 247].
Варто відзначити й те, що забезпечення ефективності індивідуальної профілактики правопорушень неможливо без дотримання таких основних вимог:
• своєчасність (несвоєчасне виявлення та вжиття заходів впливу до правопорушників та їх оточення призводить до формування звички пов’язаної з антигромадською поведінкою, а також значно підвищує ймовірність вчинення особою правопорушення);
• послідовність (індивідуальний вплив повинен спланований бути так, щоб його інтенсивність послідовно збільшувалась або зменшувалась залежно від результатів);
• реальність (заходи впливу повинні відповідати можливостям їх реалізації);
• законність (індивідуальна профілактика будується на основі чіткого дотримання законодавства, прав, свобод та законних інтересів громадян) [1, с. 251].
ВИСНОВКИ
Завдання поліції у сфері попередження правопорушень з метою локалізації та недопущення її проявів, полягає в розробленні та застосуванні ефективних стратегій із протидії конкретним протиправним діянням. Також завдання поліції полягає у виявлені причин і умов, які сприяють правопорушенням та здійснення заходів щодо їх усунення. Підвищення рівня попередження правопорушень загалом та з боку поліції, зокрема може бути досягнуто на основі належного її нормативно-правового забезпечення, що виступає, по-перше, як правова основа загального механізму функціонування системи попередження правопорушень, а по-друге, як чинна правова база відповідного правозастосування.
Кожен суб’єкт наукової діяльності по-своєму класифікує профілактичні заходи адміністративних правопорушень, але всі вони ведуть до того, що потрібно усувати негативні чинники які впливають на особу, завчасно виявляти задумане правопорушення, здійснювати належну охорону об'єктів які можуть спокусити особу на здійснення правопорушення, здійснювати належний контроль за особами які схильні до здійснення правопорушення, внести корективи у правову освіту громадян, збільшити обсяг покарання за здійснення адміністративного правопорушення.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Дисертація "Адміністративно правове забезпечення громадської безпеки в Україні, Київ 2017/Науковий консультант: Кузьменко О.В./Офіційні опоненти: Грохольський В.Л., Мінка Т.П., Олефір В.І./Учений секретар спеціалізованої вченої ради: С.Г. Братель URL:http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/1749/1/fatkhutdinov_vh_avtoreferat.
2. Фондова лекція з дисципліни "Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень" тема: "Зміст та напрями профілактичної діяльності органів внутрішніх справ", Київ 2014 р. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/ad/lectures/profil_diyal.doc
3. Проєкт Закону «Про профілактику правопорушень», розробник МВС України. URL: https://cv.court.gov.ua/tu26/6/2358

 

Sverdlov Dmitro Viktorovich
Lecturer, Department of Administrative Law,
Process and Administrative Activities,
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
(Dnipro, Ukraine)

 

Mamchiy Olexey Ivanovich
Head of the Department of Primary Vocational Training,
Specialization and Advanced Training of the
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
(Dnipro, Ukraine)

 

SOME ISSUES REGARDING THE PREVENTION
OF ADMINISTRATIVE OFFENSES ENJOYING
PUBLIC ORDER & PUBLIC SAFETY

 

Abstract: ensuring public security and law and order is one of the important factors in the development of democratic principles of Ukrainian society, the establishment of the principle of social justice, guarantees of rights and freedoms of citizens. Prevention of administrative and legal nature is important for ensuring public order and security.

 

Keywords: public safety, public order, administrative offenses, crime prevention.

  
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Свердлов Дмитро Вікторович, Мамчій Олексій Іванович. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ // ''Наукова праця в Україні та світі'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-8510-95-1. Київ, Україна. С. 36 - 42. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/308 (дата звернення: 24.05.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022