Укр

 1. Головна
 2. Архів
 3. Наукові підсумки 2022
 4. Наукова стаття № 4

Перегляди  11 переглядів

Бондар Інна Василівна, Швець Оксана Вікторівна

  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  
Анотація:
у роботі подано трактування понять «інформаційна компетентність», «цифрова компетентність», «інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти». Схарактеризовано структуру інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти та наведено педагогічні умови її формування   

Ключові слова:
інформаційна компетентність, цифрова компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, майбутній вихователь закладу дошкільної освіти, структура інформаційно-цифрової компетентності, педагогічні умови   

УДК 378.051

Бондар Інна Василівна

магістрантка кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія

ім. Тараса Шевченка

(Кременець, Україна)

 

Науковий керівник:

Швець Оксана Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцентка,

доцентка кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія

ім. Тараса Шевченка

(Кременець, Україна)

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Анотація: у роботі подано трактування понять «інформаційна компетентність», «цифрова компетентність», «інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти». Схарактеризовано структуру інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти та наведено педагогічні умови її формування.

 

Ключові слова: інформаційна компетентність, цифрова компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, майбутній вихователь закладу дошкільної освіти, структура інформаційно-цифрової компетентності, педагогічні умови.

 

Сучасні реалії зумовлюють підвищення вимог до якості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (надалі – ЗДО). Зокрема, масштаби та ефективність використання комп’ютерної техніки та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій актуалізують високі вимоги до рівня інформаційно-цифрової компетентності майбутніх вихователів ЗДО. Так, у Базовому компоненті дошкільної освіти (2021 р.) представлено освітню лінію «Комп’ютерна грамота», яка передбачає те, що вихователь повинен бути здатним забезпечити реалізацію цієї лінії, пов’язаної з формуванням комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку, а отже, володіти інформаційно-цифровою компетентністю.

Розглянемо основні підходи щодо визначення змісту понять «інформаційна компетентність», «цифрова компетентність» та «інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вихователя ЗДО», так, як основна дефініція нашого дослідження складається із двох компетентностей (інформаційної та цифрової).

Актуальні проблеми розвитку інформаційної компетентності в галузі освіти розглядали Г. Дегтярьова, С. Литвинова, А. Кочарян та ін. Окремі аспекти формування цифрової компетентності розкрили в дослідженнях: В. Лихолід, І. Потюк, С. Прохорова, М. Сапогов, О. Сахно та О. Сисоєва [2-6].

Дослідники (О. Зайцева, А. Семенов, П. Сисоєв, С. Трішина) інформаційну компетенцію розуміють як знання, вміння, навички і способи діяльності в області інформаційних технологій, спрямовані на вирішення професійних завдань [6, с. 1].

Звернемо увагу на те, як трактують означену компетентність у дошкіллі: Г. Бєлєнька визначила її як «здатність розв’язувати завдання професійної діяльності на основі фахових знань і умінь, що поєднуються з розвитком особистісних якостей, серед яких провідними є любов до дітей, в поєднанні з вимогливістю, емпатії та комунікативності». Структурними компонентами інформаційної компетентності вихователів ЗДО є педагогічні знання, фахові уміння та професійні якості особистості [2, с. 161].

Дослідник С. Семчук визначає інформаційну компетентність вихователя ЗДО як «значний рівень компетентності, що дозволяє орієнтуватися в інформаційному середовищі, здійснювати пошук, оцінювати, зберігати та використовувати інформацію в навчально-виховному процесі ЗДО» [2, с. 127].

Щодо цифрової компетентності, то О. Сисоєва та К. Гринчишина визначають її як «здатність особистості розуміти та використовувати інформацію в різних форматах від мережевих комп’ютерних джерел, яка містить також навички розшифровки мультимедійних образів, звуків і тексту» [7, с. 356]. Натомість С. Прохорова до основних елементів цифрової компетентності відносить додаткові знання, уміння, здатності та ставлення, серед яких – технічні навички роботи з ІКТ, здатність застосовувати вказані ресурси у освітньому процесі та здатність планувати, аналізувати і керувати освітньо-виховним процесом за допомогою ІКТ. Цілком погоджуємося із переконанням науковиці, що вихователь ЗДО уміти критично оцінювати електронні освітні ресурси та розуміти соціальні та етичні аспекти їхнього використання у професійній діяльності [3, с. 313].

Інформаційно-цифрову компетентність вихователя закладу дошкільної освіти тлумачимо, як інтегроване індивідуальне утворення особистості, що відображає рівень підготовки, досягнутий в професійній діяльності засобами інноваційних технологій: грамотність (інформаційну та цифрову), здатність орієнтуватися в потоці інформаційно-цифрових даних, уміння, знаходити та добирати матеріал, обробляти та передавати його відповідно до особистих потреб і вимог сучасного інформаційного суспільства.

Інформаційно-цифрова компетентність вихователя ЗДО передбачає використання інформаційних технологій (комп’ютера, Інтернету, телевізора, відео, мультимедіа, аудіовізуального устаткування), варіантів навчальних програм та матеріалів в електронному вигляді. Він повинен бути підготовленим до диференціації можливостей дітей дошкільного віку в навчальній групі залежно від індивідуальних особливостей, мотивації, вікових та психологічних особливостей та вміти:

 1. застосовувати ІКТ, електронні освітні ресурси для демонстрації різного виду документів, картинок, мультимедійних презентацій та відео та аудіо записів на заняттях, в індивідуальній роботі, в дозвільній діяльності тощо;
 2. створювати власні мультимедійні презентації, відеоролики та застосовувати їх при розробці та використанні готових електронних дидактичних матеріалів, ігор, презентацій, відео-екскурсій для роботи та участі в конкурсах, грантах;
 3. систематизувати, обробляти дані за допомогою технологічних карт таблиць, будувати порівняльні таблиці, діаграми та графіки при оцінці результатів освоєння дітьми освітньої програми;
 4. використовувати в роботі комп’ютерне тестування, можливості Інтернету для збору інформації, участі вебінарах, відеоконфенціях, онлайн курсах підвищення кваліфікації, доступу до електронних науково-методичних, педагогічних, дидактичних матеріалів, у формуванні інформаційної культури вихованців, колег, батьків дошкільників тощо [5; 6; 7].

У структурі інформаційно-цифрової компетентності сучасного вихователя ЗДО виділяють такі компоненти: належний рівень функціональної грамотності стосовно використання ІКТ; ефективне обґрунтування застосування ІКТ у практичній діяльності для розв’язання завдань різного роду та характеру, самоосвіти та саморозвитку в професійній діяльності; розуміння сутності ІКТ, спрямованих на розвиток дітей дошкільного віку, як частини інформаційного простору; мотивація до створення знань, оперування інформацією для отримання результату в професійній діяльності.

Організація методичного супроводу педагогів ЗДО в надбанні інформаційно-цифрової компетентності має здійснюватися на основі принципів: систематичного обліку «зони найближчого розвитку» майбутнього вихователя ЗДО, його вихідного рівня сформованості інформаційно-цифрової компетентності; раціональної інтеграції індивідуальних і групових форм роботи в освоєнні інформаційно-цифрової компетентності під час навчання за обраною спеціальністю та ін.

Основні педагогічні умови, впровадження яких у закладі вищої освіти сприяє формуванню інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вихователя ЗДО:

а) визначення наявного рівня компетентності кожного здобувача вищої освіти та побудова на цій основі розвивальної індивідуальної траєкторії навчання задля формування інформаційно-цифрової компетентності;

б) удосконалення аудиторних та позаудиторних форм роботи у закладі вищої освіти з орієнтацією на мотивацію здобувачів вищої освіти до оволодіння навичками роботи з інформаційними технологіями задля самоосвіти та обраної професійної діяльності;

в) залучення майбутніх вихователів до використання інформаційних технологій під час практики, участі в онлайн-заходах тощо;

г) формування готовності до пошуку вирішення проблем, що виникли, їх творчого перетворення, створення творчих проєктів з використанням інформаційних технологій.

д) рефлексія щодо власного рівня використання інформаційних технологій, бажання та здатність зростати у професійній діяльності.

Отож, щоб сформулювати інформаційно-цифрову компетентність майбутнього вихователя ЗДО, як доволі динамічну характеристику, що передбачає уміння орієнтуватися в інформаційному просторі особистості, здатність отримувати та оперувати інформацією, оволодіння необхідним рівнем знань, умінь потрібно вивчити особистісні можливості кожного здобувача вищої освіти та врахувати їх при розробці та впровадженні певних педагогічних умов реалізації означеної компетентності.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

 1. Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : монографія. Київ: ун-т ім.Б. Грінченка, 2011. 320 с.
 2. Лиходід В. В. Значення цифрової компетентності для викладачів закладів вищої освіти у XXI столітті. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали III всеукраїнської конференції 25-26 травня 2018 р., м. Дніпро. Ч. II. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. С.49.
 3. Прохорова С. М. Поняття цифрової компетентності вчителя іноземної мови у світовому освітньому просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2015. Вип. 4. С. 113–116.
 4. Потюк І. Є. Цифрова компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця. Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. / за заг. ред. Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко, М. В. Пігур. Тернопіль, 2020. С. 25–27.
 5. Сапогов М. В. Цифрова компетентність викладача як інтегрована здатність у смарт-навчанні. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. Збірник наукових праць. М-во освіти і науки України, Нац. пед. 17 ун-т імені М. П. Драгоманова. Вип. 73. Том 2. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 61–66.
 6. Сахно О. В. Інформаційно-цифрова компетентність як важлива складова професійної діяльності медпрацівника. URL: Збірник 6 Міжнародної конференції Сахно О.В._310.pdf (iitta.gov.ua) (дата звернення: 04.01.2023).
 7. Сисоєва О. А. Формування цифрової інформаційної компетентності у майбутніх вчителів технологій засобами мультимедіа. Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти. 2010. Вип. 7. С. 356–358.

 

Bondar Inna Vasylivna

Kremenets Regional Humanitarian and Pedagogical Academy

named after Taras Shevchenko

(Kremenets, Ukraine)

 

Scientific advisor:

Shvets Oksana Viktorivna

Kremenets Regional Humanitarian and Pedagogical Academy

named after Taras Shevchenko

(Kremenets, Ukraine)

 

FEATURES OF FORMATION OF INFORMATION

& DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATOR

OF PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTION

 

Abstract: the work presents the interpretation of the concepts «informational competence», «digital competence», «informational and digital competence of the future teacher of a preschool education institution». The structure of the informational and digital competence of the future teacher of the preschool education institution is characterized and the pedagogical conditions of its formation are given.

 

Keywords: informational competence, digital competence, informational-digital competence, future teacher of preschool education institution, structure of informational and digital competence, pedagogical conditions.

  
Наукові підсумки 2022. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Бондар Інна Василівна, Швець Оксана Вікторівна. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ // ''Наукові підсумки 2022'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-969-8211-91-0. Київ, Україна. С. 17 - 23. 2023 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/477 (дата звернення: 24.05.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2023