Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Українські гуманітарні наукові школи
  4. Наукова стаття № 8

Перегляди  11 переглядів

Пишна Наталія Іванівна, Клим Мар’яна Ігорівна

  

ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЩОДО ПРОТИДІЇ КОНФЛІКТАМ СЕРЕД УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  
Анотація:
в роботі розкрито сутність понять «конфлікт» та окреслено особливості конфліктів у старшому шкільному віці, проаналізовано основні напрямки педагогічної профілактики та вирішення конфліктів, які полягають у здійсненні профілактичної роботи з педагогами, батьками та безпосередньо з учнями старших класів   

Ключові слова:
класний керівник, протидія конфліктів, учні старшого шкільного віку, заклади загальної середньої освіти   

УДК 113.397.04

Пишна Наталія Іванівна

кандидат філологічних наук, вчитель української мови та літератури, англійської мови ліцею № 1

Дрогобицької міської ради Львівської області

(Дрогобич, Україна)

 

Клим Мар’яна Ігорівна

кандидат педагогічний наук, доцент,

доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

(Дрогобич, Україна)

 

ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЩОДО ПРОТИДІЇ

КОНФЛІКТАМ СЕРЕД УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Анотація: в роботі розкрито сутність понять «конфлікт» та окреслено особливості конфліктів у старшому шкільному віці, проаналізовано основні напрямки педагогічної профілактики та вирішення конфліктів, які полягають у здійсненні профілактичної роботи з педагогами, батьками та безпосередньо з учнями старших класів.

 

Ключові слова: класний керівник, протидія конфліктів, учні старшого шкільного віку, заклади загальної середньої освіти.

 

Постановка проблеми та її актуальність. У процесі навчальної діяльності старші  школярі часто перебувають у проблемних ситуаціях, що призводить до конфліктів. Проте, слід зазначити, що до конструктивного їхнього розв'язання вони ще не зовсім не готові. Здатність вирішувати конфлікти науковці зазначають як один із проявів соціальної адаптації особистості продуктивності в міжособистісній взаємодії.

Непідготовленість старшокласників до вирішення проблемних ситуацій, що включають конфлікти, ускладнює міжособистісні контакти, унеможливлює взаєморозуміння дітей і вчительського колективу, перешкоджає досягненню дітьми можливих успіхів у різних видах розвивальної діяльності.

Мета статті – охарактеризувати особливості діяльності класного керівника у процесі протидії конфліктам у закладі загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу. Школа як найбільш значимий соціальний інститут формального освіти і виховання дітей є тією організацією, що покликана полегшити процес їх соціалізації. Для учня надзвичайно важливо бути успішним в класі або в колі авторитетних однокласників, тобто домогтися справжньої інтеграції в своєму мікросоціумі. Школа стає центром самореалізації своїх вихованців і працює не для отримання ними хороших оцінок сьогодні, а для того, щоб учні були повноцінними членами суспільства як «сьогодні», так і в подальшому [4].

Науковці зазначають, що класний керівник повинен виконувати  роль конфліктолога. Його прямим обов’язком – попередження загострення конфліктів і допомога у виході зі складної ситуації та подоланні  посттравматичного синдрому. Також він може допомогти всім учасникам навчального процесу рекомендаціями з подолання протиріч, які виникають у взаємодії []. Однією з соціально-педагогічних технологій вирішення конфліктів у школі є медіація. «Медіація в закладах освіти є найбільш ефективним способом розв’язання конфліктів, оскільки надає дитині можливість висловитись і бути почутою, вчить дітей, слухати і поважати інших, запитувати, уточнювати, усвідомлювати свої вчинки і почуття, дозволяє працювати із самим конфліктом, не занурюючись у глибинні психологічні проблеми, забезпечує більш тривалі результати, ніж індивідуальна консультація, чи інші методи розв’язання конфліктів» [1].

Під час здійснення соціально-педагогічного супроводу конфліктних ситуацій в середовищі учнів старших класів пропонуємо розглянути  алгоритм діяльності: ідентифікація причин конфлікту та проблеми; визначення та аналіз в конфліктній ситуації моменту, коли можливо було б  попередити розвиток конфліктної ситуації; комплексний аналіз причин виникнення конфліктних ситуацій, інтересів;  виявлення варіантів вирішення конфлікту та добір ефективних стратегій.

Процес здійснення супроводу конфліктних ситуацій має бути  спрямований на формування компетенцій у навчальній, і позанавчальної діяльності. Профілактика конфліктів соціальним у діяльності соціального педагога може реалізовуватися згідно таких напрямів: створення певних обставин, що заважають появі та подальшому формуванню передконфліктних ситуацій; оптимізація організаційно-управлінських обставин роботи закладів загальної середньої освіти; усунення суспільно-психологічних факторів, які провокують розвиток міжособистісних конфліктів.

Конфлікти між старшими школярами в межах закладів загальної середньої освіти класу найчастіше базуються на проявах емоцій чи особистій неприязні. Часто конфлікти загострюються і можуть охоплювати значну кількість людей, включаючи батьків і педагогів. Конфлікт в середовищі старших школярів характеризуються зіткненнями особистостей з різними поглядами, рисами характеру [2].

Розглянемо форми профілактики конфліктів:  масові заходи  екскурсії; диспути; ділова гра;  інтелектуальний марафон; гуртки, секції; об'єднання за інтересами.  Всі перераховані вище форми можна віднести як до первинної, так і вторинної профілактики конфліктів.

Методи профілактики конфліктів у діяльності класного керівника:

– словесний – метод викладу матеріалу, усного розповідного викладу нових знань. За допомогою цього методу здійснюється образний виклад фактів, цікавих подій, взаємозв'язків, взаємозалежностей;

– наочний – допомагає підключати всі системи організму для сприйняття інформації (первинна та вторинна профілактика); -

– залучення у діяльність – сукупність засобів і прийомів виховання, які сприяють успішному залученню колективу в діяльність (вторинна і третинна) [4];

– організація діяльності – шляхи закріплення і формування позитивного досвіду поведінки, відносин, дій і вчинків, мотивації (вторинна і третинна);

– аналіз ситуацій – методики включення в навчальний процес глибокого і детального дослідження реальної або імітаційної ситуації, що виконується для того, що б виявити загальні характерні властивості (третинна);

– метод позитивного прикладу – розвиток особистості відбувається не тільки в результаті впливу слова і думки як засобів роз'яснення і переконання. Виключно велике виховне значення мають позитивні зразки, приклади поведінки та діяльності інших людей;

– включення старших школярів в тренінгові групи з метою корекції негативних емоційно значущих ситуацій їхнього шкільного життя;

– індивідуальна соціально-педагогічна робота з системою цінностей учнів старших класів;

– навчання соціальним навичкам, способам ефективного спілкування, конструктивній поведінці в конфліктних ситуаціях [5].

Значний вплив на профілактику конфліктів у учнів старших класів  в закладі загальної середньої освіти здійснює соціальний педагог. Фахівець зобов'язаний втручатися в конфлікти учнів та регулювати їх. Залежно від ситуації може бути застосоване адміністративне втручання.

Робота класного керівника з вирішення конфліктів серед учнів  старших класів може вестися за основними напрямами: створення організаційно-педагогічних умов, що перешкоджають виникненню та деструктивному розвитку передконфліктних ситуацій; оптимізація навчально-виховної роботи навчального закладу; усунення соціально-психологічних причин конфліктів; запобігання особистісних причин виникнення конфліктів.

Висновки. Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що алгоритм діяльності соціального педагога у процесі соціально-педагогічного супроводу конфліктних ситуацій в середовищі, який включає ідентифікацію причин конфлікту, визначення та аналіз в конфліктній ситуації моменту, коли можна  випередити розвиток конфліктної ситуації, спрогнозувати варіанти вирішення конфліктів.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

  1. Бараннік В. Психологічні особливості комунікативної креативності студентів. Вісник психології і соціальної педагогіки : Збірник наукових праць, 2006. №9. С. 24 – 32.
  2. Василенко В. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2005. 260 с.
  3. Ващенко І. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. К. : Знання, 2013. 408 с.
  4. Волкова Н. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. К. : Академія, 2006. 256 с.
  5. Гаврищак Л. Аналіз теоретичних підходів до вивчення міжособистісних конфліктів у зарубіжній соціальній психології. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ. Вип. 5. Дрогобич: Вимір, 2000. С. 106 – 116.

 

Pyshna Natalia Ivanivna

Lyceum №1 of Drohobych City Council of Lviv Region

(Drohobych, Ukraine)

 

Klym Mariana Ihorivna

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

(Drohobych, Ukraine)

 

ACTIVITIES OF CLASSROOM TEACHER REGARDING

PREVENTION OF CONFLICTS AMONG SENIOR PUPILS

IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

 

Abstract: the paper reveals the essence of the concept of «conflict» and outlines the features of conflicts in senior school age, analyzes the main directions of pedagogical prevention and resolution of conflicts, which consist in the implementation of preventive work with teachers, parents and directly with with pupils.

 

Keywords: class teacher, conflict prevention, senior pupils, institutions of general secondary education.

  
Українські гуманітарні наукові школи. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Пишна Наталія Іванівна, Клим Мар’яна Ігорівна. ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЩОДО ПРОТИДІЇ КОНФЛІКТАМ СЕРЕД УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ // ''Українські гуманітарні наукові школи'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-970-8405-12-1. Київ, Україна. С. 36 - 41. 2023 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/514 (дата звернення: 24.05.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2023