Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. La ciencia y el mundo moderno
  4. Наукова стаття № 1

Перегляди  306 переглядів

Баратюк Артем Юрійович

  

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ З МОТИВАЦІЄЮ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ У СТУДЕНТІВ

  
Анотація:
в даній статті приведений аналіз літературних джерел з приводу проблематики мотивації досягнення у студентів та взаємозв’язок з особистісними якостями особистості. Також в даній статті представлені результати проведеного дослідження на підставі, котрих визначені індивідуально-типологічні особливості, які впливають на формування мотивації досягнення та вмотивованості навчальним процесом   

Ключові слова:
індивідуальність, індивідуально-типологічні особливості, особистість, мотивація, мотивація досягнення   

УДК 159.942

Баратюк Артем Юрійович

студент факультету психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(Київ, Україна)

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ

ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ З МОТИВАЦІЄЮ

 НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ У СТУДЕНТІВ

 

Анотація: в даній статті приведений аналіз літературних джерел з приводу проблематики мотивації досягнення у студентів та взаємозв’язок з особистісними якостями особистості. Також в даній статті представлені результати проведеного дослідження на підставі, котрих визначені індивідуально-типологічні особливості, які впливають на формування мотивації досягнення та вмотивованості навчальним процесом.

 

Ключові слова: індивідуальність, індивідуально-типологічні особливості, особистість, мотивація, мотивація досягнення.

 

Цікавість до теми індивідуальності в сучасності можна пояснити об’ємністю питань та проблем, котрі є невирішеними або не дослідженими до нині. Виходячи з такого положення, розгляд ролі індивідуальності у прояві мотивації є також не дослідженою темою через багатомірність їх зав’язків та переплетів у різних діяльностях. Однією з актуальних проблем особистості в умовах вищої освіти є мотивація до процесу навчання. Велика кількість праць за останні роки вказують про спад мотивації студентів до навчання. Тому дане дослідження спрямоване на вияв взаємозв’язку індивідуально-психологічних особливостей з мотивацією досягнення у студентів різних спеціальностей та є перш за все визначення не тільки рівня мотивації та індивідуальних особливостей, котрі пов’язані з нею, а визначення саме особливості індивідуальності в залежності від спеціалізації навчання та встановлення зв’язку впливу між даними особливостями та мотивацією досягнення. Дана праця спрямована на встановлення нового погляду на визначення особливостей прояву мотивації. Потреба у новому погляді може визначатися саме працями таких авторів, як Н. В. Афанасьєва, И. А. Батурин, В. А. Белих, М. Ш. Магомед - Емінов, В. І. Степанський, С. А. Шапкін та ін., котрі визначають важливість індивідуальності у формуванні спрямованості мотивації та в її проявах, але не визначають дані особливості у їх дійсному взаємозв’язку та практичному значенні. Дане визначення дасть можливість говорити про причини вмотивованості навчальним процесом в залежності від індивідуальної сфери особистості у різних спеціальностей, що може в подальшому допомогти в обранні спеціальності [1; 2;].

В даному дослідженні було зроблена спроба визначити взаємозв’язок індивідуально-психологічних особливостей з мотивацією досягнення у студентів та в отримані якісно нових знань щодо рішення проблеми мотивації до навчання. Ціллю справжнього дослідження було встановити індивідуальні особливості студентів в залежності від їх спеціалізації (гуманітарної та фізико-математичної спеціальності) та вплив даних особливостей на мотивацію досягнення. В якості методів дослідження використовувалися: теоретичні – аналіз, систематизація й узагальнення психологічних даних з проблеми дослідження; емпіричні – психодіагностичні методики: п’ятифакторний особистісний опитувальник «Велика п’ятірка» Р. МакКрає, П. Коста, методика мотивація досягнення А. Мехрабіана, методика діагностики самооцінки мотивації схвалення Д. Краун і Д. Марлоу. А також були використані методи математично-статистичної обробки даних: кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції Спірмена), φ*–критерій Фішера. Статистична обробка даних і графічна презентація результатів дослідження здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм SPSS (версія 17.0). В дослідженні брали участь 60 осіб – 30 студентів гуманітарних спеціальностей та 30 студентів фізико-математичних спеціальностей. Студенти для вибірки бралися з Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Представниками гуманітарних спеціальностей були студенти факультету Психології та студенти інституту Філології. Представниками фізико-математичних спеціальностей були студенти Механіко-математичного факультету та студенти Фізичного факультету. Вік респондентів – від 18 до 20 років.

У ході дослідження було отримані наступні результати: За методикою п’ятифакторного особистісного опитувальника «Велика п’ятірка» було встановлено, що провідними особливостями особистості у гуманітарних спеціальностях характерна активність, привернення уваги та екстраверсія та в більшій мірі товариськість, більшою довірливістю, розумінням, цікавість як риса характеру та сенситивність. В свою чергу фізико-математичним спеціальностям характерне більша пасивність та середні показники за цією шкалою, замкнутість, більша кількість середніх показників за шкалою уникнення та привернення уваги, велика кількість середніх показників інтроверсія-екстраверсія, хоча більше інтровертів, мають більші показники за байдужістю, нерозумінням та фактором відособленості. Рівень вмотивованості на навчання в обох групах було однаковим, що свідчить про індивідуальність даного прояву.

За кореляційним аналізом у гуманітарних спеціальностей було підтверджено такі прямі зв’язки рис особистості з мотивацією досягнення, як активність, пошук нових вражень, потреба в увазі, спрямованість на соціум, самодостатність та зворотні зв’язки з рисами консерватизму, реалістичності, відсутності артистичності, практичність. У фізико-математичних спеціальностей було підтверджено наступні прямі зв’язки, котрі впливають на мотивацію досягнення, як активність, акуратність, наполегливість, відповідальність, самоконтроль, розслабленість, емоційна комфортність, емоційно стабільна та стійка. Результати вказують на відмінність рис впливаючих на мотивацію досягнення у різних спеціальностей.

Результати даної праці можуть стати серйозним підґрунтям у подальших дослідженнях взаємозв’язку індивідуальних особливостей особистості з мотивацією досягнення за іншими спеціальностями та опрацювання даних можуть привести до нового визначення профвідбору за певними особистісними якостями, тобто визначення прогнозуючого прояву мотивації до певної спеціалізації навчання, що може бути дуже корисним у збільшені студентів з більшою мотивацією до вивчення власного предмету.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

Власова О. І. Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей. – 2006.

Маслоу А. Г. Мотивация и личность:[пер. с англ.]. – Издательский дом" Питер", 2009.

 

Baratyuk Artem Yuriyovych

student of the Faculty of Psychology

Taras Shevchenko National University of Kyiv

(Kyiv, Ukraine)

 

RELATIONSHIP RESEARCH

FEATURES OF PERSONALITY WITH MOTIVATION

TO ACHIEVE THE GOAL OF STUDENTS

 

Abstractthis article presents an analysis of the literature on the motivation of student achievement and the relationship with personal qualities. Also in this article the results of the research are presented on the basis of which individual-typological features which influence formation of motivation of achievement and motivation by educational process are defined.

 

Keywords: individuality, individual-typological features, personality, motivation, achievement motivation.

  
La ciencia y el mundo moderno. Барселона, Іспанія.   

Посилання для цитування:

Баратюк Артем Юрійович. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ З МОТИВАЦІЄЮ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ У СТУДЕНТІВ // ''La ciencia y el mundo moderno'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-185-5800-55-1. Барселона, Іспанія. С. 4 - 7. 2021 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/94 (дата звернення: 15.04.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2021