Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Сучасна наукова спільнота
  4. Наукова стаття № 3

Перегляди  283 переглядів

Хмельков Андрій Володимирович, Шутильова Ольга Володимирівна

  

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК ЧАСТИНА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  
Анотація:
у роботі розкрито визначення поняття «ризик», його характеристику та специфіку. Наведено основні види та методи зниження фінансового ризику. Проаналізовано діяльність підприємства ПАТ «Миронівський хлібопродукт» у сфері фінансового ризику та оцінено ризик підприємства до банкрутства   

Ключові слова:
ризик, фінансовий ризик, методи зниження фінансового ризику, види фінансових ризиків.   

УДК 658.14/.17

Хмельков Андрій Володимирович

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

(Харків, Україна)

 

Шутильова Ольга Володимирівна 

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

(Харків, Україна)

 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК ЧАСТИНА

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Анотація: у роботі розкрито визначення поняття «ризик», його характеристику та специфіку. Наведено основні види та методи зниження фінансового ризику. Проаналізовано діяльність підприємства ПАТ «Миронівський хлібопродукт» у сфері фінансового ризику та оцінено ризик підприємства до банкрутства.

 

Ключові слова: ризик, фінансовий ризик, методи зниження фінансового ризику, види фінансових ризиків.

 

Категорія «ризик» є невід’ємною складовою розвитку економічної думки. Усі економічні школи визначають ризик як одну з ключових характеристик підприємницької діяльності.

Прибуток розглядається як плата за ризик, який бере на себе підприємець. Економічній категорії «ризик» притаманні такі характеристики як невизначеність, ймовірнісний характер, відхилення від запланованих показників тощо. Специфікою фінансового ризику є невизначеність та ймовірність втрат фінансових ресурсів підприємства [2].

Ризик зниження фінансової стійкості - це ризик, який генерується недосконалістю структури капіталу, що породжує незбалансованість позитивного і негативного грошових потоків підприємства за обсягами.

До основних фінансових ризиків належать ризик втрати фінансової стійкості, неплатоспроможності, інвестиційний, інфляційний, відсотковий, депозитний, кредитний тощо [1].

Зниження фінансових ризиків діяльності підприємства передбачає попередню їх оцінку. У найбільш загальному випадку методи оцінки фінансового ризику можна поділити на кількісні та якісні.

Після оцінки фінансового ризику та визначення його рівня підприємство розробляє заходи щодо його мінімізації. Основні методи зниження фінансового ризику на підприємстві узагальнено на рис. 1.

Рисунок 1. - Методи зниження фінансових ризиків підприємства

*Джерело: [2, c. 34]

 

Розглянемо підприємство ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Перш за все слід зазначити, що у 2017 році у структурі компанії було створено департамент з управління ризиками. Підприємство впроваджує процес управління ризиками відповідно до міжнародних стандартів, таких як COSO’s Enterprise Risk Management Framework. До основних фінансових ризиків підприємства відносяться валютний ризик, ризик зміни відсоткових ставок, який тісно пов’язаний з інфляційним ризиком, кредитний ризик та ризик ліквідності.

ПАТ «МХП» оперує на міжнародному ринку та здійснює транзакції у різних валютах. ПАТ «МХП» проводить аналіз чутливості з метою оцінки впливу зміни курсу валют на фінансові показники компанії наведено у табл. 1.

Таблиця 1 - Результати аналізу чутливості прибутку ПАТ «МХП» до зміни валютних курсів у 2016 році, тис. дол. США

 

Сценарій

Зміна валютного курсу

Вплив на прибуток до оподаткування

Зростання курсу долара США

10%

-107,321

Зростання курсу євро

10%

-4,331

Зниження курсу долара США

5%

53,660

Зниження курсу євро

5%

2,166

*Джерело: розраховано за даними річної звітності [3].

 

Кредитний ризик ПАТ «МХП» пов’язаний з несвоєчасними розрахунками контрагентів. Для зменшення цього ризику компанія диверсифікує портфель своїх клієнтів, здійснює аналіз їх платоспроможності, встановлює ліміти для комерційного кредитування.

Ще одним вагомим ризиком є ризик ліквідності. У довгостроковій перспективі ПАТ «МХП» не може генерувати достатній грошовий потік від операційної діяльності за здійснення усіх розрахунків, тому потребує залучення додаткових коштів. З метою управління цим ризиком підприємство здійснює бюджетування та управління грошовими потоками.

На основі інтегральної оцінки схильності ПАТ «МХП» до банкрутства можемо зробити висновок, що 7 з 9 моделей вказують на те, що ймовірність банкрутства досліджуваного підприємства є високою (табл. 2).

 

Таблиця 2 - Узагальнені результати моделювання ризику банкрутства ПАТ «МХП».

 

Модель

Ймовірність банкрутства

Модель Альтмана

висока

Модель Беермана

невисока

Модель М. Спрінгейта

висока

Модель Ліса

висока

Модель Таффлера і Тішоу

невисока

Модель R

висока

Модель Терещенко О.О.

висока

*Джерело: узагальнено автором на основі [3].

 

Таким чином, потребує поліпшення система управління ризиками ліквідності підприємства ПАТ «МХП», розробка рекомендацій щодо підвищення рівня фінансової стійкості та створення системи раннього попередження банкрутства.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

Башинська І.О. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві / І.О. Башинська // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 17. – С. 91-94.

Бєлоусова С.В. Формування програми управління фінансовими ризиками підприємства / С.В. Бєлоусова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 12(1). - С. 33-37.

Офіційний сайт ПАТ «МХП» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.mhp.com.ua

 

Khmelkov Andrey Volodimirovich

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Associate Professor of Finance, Banking and Insurance

Karazin Kharkiv National University

(Kharkiv, Ukraine)

 

Shutilova Olga Volodimirivna

student of the Department of Finance, Banking and Insurance

 Karazin Kharkiv National University

(Kharkiv, Ukraine)

 

RISK MANAGEMENT AS A PART OF FINANCIAL

SECURITY OF THE ENTERPRISE

 

Abstract: the paper reveals the definition of "risk", its characteristics and specifics. The main types and methods of reducing financial risk are presented. The activity of PJSC "Myronivsky Khliboproduct" in the field of financial risk is analyzed and the risk of the enterprise to bankruptcy is assessed.

 

Keywords: risk, financial risk, methods of financial risk reduction, types of financial risks.

  
Сучасна наукова спільнота. Одеса, Україна.   

Посилання для цитування:

Хмельков Андрій Володимирович, Шутильова Ольга Володимирівна. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК ЧАСТИНА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА // ''Сучасна наукова спільнота'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-6413-40-1. Одеса, Україна. С. 13 - 17. 2021 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/116 (дата звернення: 17.04.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2021