Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Наукові досягнення молодих вчених
  4. Наукова стаття № 3

Перегляди  313 переглядів

Бородавко Андрій Юрійович, Рижкова Світлана Анатоліївна

  

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

  
Анотація:
актуальність проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху обумовлюється інтенсивним зростанням кількості джерел підвищеної небезпеки, зокрема транспортних засобів, та ускладненням вимог до осіб, які управляють ними. Процеси, пов’язані з дорожнім рухом, явища, що його супроводжують, та їх наслідки, зокрема, шкода, яку несе суспільство від ДТП, займають важливе місце в суспільному житті та потребують глибокого наукового дослідження   

Ключові слова:
дорожній рух, проблема, транспортні засоби, травматизм, Національна поліція, управління безпекою дорожнього руху   

УДК 342.9

Бородавко Андрій Юрійович

здобувач вищої освіти 1 курсу

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

(Дніпро, Україна)

 

Рижкова Світлана Анатоліївна

старша викладачка кафедри адміністративного права,

процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців

для підрозділів превентивної діяльності

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

(Дніпро, Україна)

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

 

Анотація: актуальність проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху обумовлюється інтенсивним зростанням кількості джерел підвищеної небезпеки, зокрема транспортних засобів, та ускладненням вимог до осіб, які управляють ними. Процеси, пов’язані з дорожнім рухом, явища, що його супроводжують, та їх наслідки, зокрема, шкода, яку несе суспільство від ДТП, займають важливе місце в суспільному житті та потребують глибокого наукового дослідження.

 

Ключові слова: дорожній рух, проблема, транспортні засоби, травматизм, Національна поліція, управління безпекою дорожнього руху.

 

Згідно з Конституцією України, людина, її життя, здоров'я та безпека визнаються найвищою соціальною цінністю нашої держави. Однак у порівнянні з європейськими країнами стан діяльності державного управління державних органів із забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні вкрай незадовільний.

Найбільш поширеними причинами дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини водіїв, є: перевищення швидкості, недотримання дистанції, недотримання правил водіння, неуважність і пияцтво. З вини пішоходів відповідно: перехід у невстановленому місці, перехід по проїжджій частині, стан сп'яніння. При аналізі того, що відбувається іноді на перший погляд здається, що технічний дефект не є причиною аварії. Найчастіше основною причиною є порушення правил дорожнього руху. Наприклад, наїзд на пішохода зазвичай пояснюється перевищенням швидкості або несвоєчасним використанням гальм.[1]

Транспортні засоби є об'єктом багатьох злочинів в області безпеки дорожнього руху, як кримінальних, так і адміністративних. Одночасно правильна кваліфікація дій винної особи, призначення справедливого покарання, незалежно від того, чи є той чи інший транспортний засіб транспортним засобом в розумінні кримінального або адміністративного права, в тім аналіз визначення транспортних засобів як об'єктів злочину в області безпеки дорожнього руху показує, що вони не позбавлені певних недоліків і сперечань.

Класифікація дорожньо-транспортного травматизму проводилася відповідно до кількості загиблих, кількістю травм і кількістю нещасних випадків. В цілому кількість дорожньо-транспортних пригод різко зросла з 2005 по 2017 рік. Крім того, кількість нещасних випадків зафіксувала відносно вищий показник за місяць - близько 9%[3]

З метою вдосконалення процесу державного управління в галузі безпеки дорожнього руху необхідно розширити межі співпраці із закордонними країнами, застосувати систему заходів у своїй країні і розв’язати дану проблему. Типовим прикладом у цьому контексті є досвід державного управління безпекою дорожнього руху Німеччини, в якому процес державного управління в галузі безпеки дорожнього руху регулюється в наступних ключових областях:

1) чіткий розподіл функцій у галузі державного управління та безпеки дорожнього руху;

2) ефективна координація та взаємодія державних установ, включаючи їх потенціал у галузі безпеки дорожнього руху;

3) сильний вплив на громадські організації;

У зв'язку з тим, що на дорогах відбувається так багато аварій і нещасних випадків, надання першої допомоги постраждалим є актуальним і дуже важливим питанням. Надання першої домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку передбачає обов'язкове знання інструкції. Вона повинна проводитися відповідно до головної вимоги: не завдавати шкоди потерпілому.[2] Невмілі і неправильні дії можуть погіршити ситуацію, привести до непоправних наслідків, тому необхідно знати деякі основні правила надання першої медичної допомоги вдома на вулиці.

Згідно з статтею 35 ЗУ Про дорожній Рух від 30.06.1993 №3353-XII контроль у галузі безпеки дорожнього руху здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, іншими спеціально уповноваженими державними органами (державний контроль), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України.

Повноваження Державної поліції в галузі безпеки дорожнього руху полягають у наступному:

1) участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики в галузі безпеки дорожнього руху;

2) забезпечення безпеки дорожнього руху;

3) налаштування, моніторинг та забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального призначення; [4]

Цей закон і проєкт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього обслуговування та інших споруд при призначенні автомобільних доріг і червоних ліній доріг і міських вулиць.;

4) затвердження пропозицій, поданих відповідно до встановлених процедур з будівництва доріг, планування проєктів та організації дорожнього руху, обладнання маршрутів пасажирського транспорту, маршрутів організованого пересування громадян та місць їх збору, спортивних заходів та інших великих заходів, які можуть створювати перешкоди для руху;

5) здійснення управління безпекою дорожнього руху при наданні послуг з перевезення пасажирів і вантажів, що містять небезпечні вантажі, дотримання законодавства даної області, підготовка і видача документів про затвердження маршрутів руху транспортних засобів для автомобільного перевезення небезпечних вантажів відповідно до встановлених процедур.;

6) повідомляти учасників дорожнього руху про реєстрацію злочинів у галузі безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі;[5]

Діяльність органів Національної поліції України у сфері безпеки дорожнього руху відіграє важливу роль, оскільки на них покладено завдання щодо попередження, профілактики та реєстрації дорожньо-транспортних пригод.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

  1. Статистика аварійності в Україні за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sai.gov.ua/ua/ua/static/21.htm
  2. Причини та профілактика дорожньо-транспортних пригод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ncpn.net.ua/dtp2.html
  3. Про дорожній рух : Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – ст. 338.
  4. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 58-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379.
  5. Про дорожній рух : Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – ст. 52-3

 

Borodavko Andrey Yuryevich

1st Year Higher Education applicant

specialty 262 "law enforcement"

Faculty of training specialists for criminal police units

Dnipropetrovsk State University of internal affairs

(Dnipro, Ukraine)

 

Ryzhkova Svetlana Anatolyevna

senior lecturer of the Department of administrative law, process and administrative activities

of the Faculty of training specialists for preventive activities units of the Dnipropetrovsk State University of internal affairs

(Dnipro, Ukraine)

 

ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE

OF UKRAINE TO ENSURE ROAD SAFETY

 

Abstract: the relevance of the problem of ensuring road safety is caused by an intensive increase in the number of sources of increased danger, in particular vehicles, and the complication of requirements for persons who drive them. The processes associated with traffic, its accompanying phenomena and their consequences, in particular, the harm that society causes from road accidents, occupy an important place in public life and require in-depth scientific research.

 

Keywords: road traffic, problem, vehicles, injuries, National Police, Road Safety Management.

 

  
Наукові досягнення молодих вчених. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Бородавко Андрій Юрійович, Рижкова Світлана Анатоліївна. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ // ''Наукові досягнення молодих вчених'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-8419-85-6. Київ, Україна. С. 20 - 24. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/263 (дата звернення: 17.04.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022