Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Наукові досягнення молодих вчених
  4. Наукова стаття № 10

Перегляди  303 переглядів

Петрова Ольга Миколаївна, Усик Валентин Миколайович

  

ТЕХНІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ

  
Анотація:
у статті розглянуто питання встановлення меж водоохоронних та прибережних смуг в Україні. Проаналізовано теоретичні засади встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на водних об’єктах. Досліджено базові нормативно-правові документи, на предмет використання при встановленні водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Запропоновано методику встановлення прибережних захисних смуг і водоохоронних зон ґрунтується на визначенні гідрографічних характеристик водних об’єктів та морфологічних параметрів прибережних територій з використанням даних ДЗЗ і ГІС   

Ключові слова:
водоохоронна зона, прибережна захисна смуга, проект землеустрою, дані ДЗЗ і ГІС, межі водоохоронної зони та прибережної захисної смуги   

УДК 322.2

Петрова Ольга Миколаївна

викладач землевпорядних дисциплін

ВСП «Рівненського фахового коледжу НУБіП України»

(Рівне, Україна)

 

Усик Валентин Миколайович

студент технічного відділення

ВСП «Рівненського фахового коледжу НУБіП України»

(Рівне, Україна)

 

ТЕХНІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ВОДООХОРОННИХ

ЗОН ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ

 

Анотація: у статті розглянуто питання встановлення меж водоохоронних та прибережних смуг в Україні. Проаналізовано теоретичні засади встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на водних об’єктах. Досліджено базові нормативно-правові документи, на предмет використання при встановленні водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Запропоновано методику встановлення прибережних захисних смуг і водоохоронних зон ґрунтується на визначенні гідрографічних характеристик водних об’єктів та морфологічних параметрів прибережних територій з використанням даних ДЗЗ і ГІС

 

Ключові слова: водоохоронна зона,  прибережна захисна смуга, проект землеустрою, дані ДЗЗ і ГІС, межі водоохоронної зони та  прибережної захисної смуги.

 

Посилення техногенного та антропогенного впливу на водні об'єкти призводить до погіршення їх екологічного стану та деградації або збіднення видового складу природних біоценозів і гідробіоценозів, посилення ерозії ґрунтів. Таким чином, встановлення та забезпечення дотримання режиму водоохоронних зон (ВОЗ) і прибережних захисних смуг (ПЗС) є найважливішими інструментами захисту водних об'єктів від негативного впливу і поліпшення водно-екологічної обстановки та гідрологічного режиму країни [1].

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою (абз.2 ч.3 ст.60 ЗКУ). Назва, склад та зміст проекту землеустрою визначаються замовником з урахуванням характеристик території конкретного об’єкта землеустрою.  Теоретичні засади встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на водних об’єктах показано на рис. 1 [1, с.80].

Особливу увагу необхідно звернути на те, що на землях під прибережними захисними смугами не розташовані об’єкти водного фонду, але за своїм призначенням вони сприяють функціонуванню і належній експлуатації водного фонду, виконують певні захисні функції. Відповідно вони є землями водного фонду України і на них розповсюджується особливий порядок їх використання та надання у користування.

 

 

Одним із основних етапів при організації територій водоохоронних зон є встановлення режиму землекористування з врахуванням складу земель, форм власності на землю та обмежень господарської діяльності. Законодавче забезпечення встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг та режимів використання земель у їх межах представлено Земельним та Водним кодексами, а також іншими нормативно-правовими актами [2]. 

Водним кодексом України передбачено лінійний (геометричний) підхід до визначення зовнішніх меж ПЗС, згідно якого ширина ПЗС встановлюється залежно від площі водозбору водного потоку, величини водойм та крутизни схилів. Роботи з встановлення захисних смуг і водоохоронних зон необхідно виконувати на основі наявних крупномасштабних планово-картографічних матеріалів, даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та геопросторового моделювання, з використанням засобів їх оброблення ГІС. Це дозволить уникнути неоднозначного тлумачення та варіативності при прийнятті проектних рішень. За необхідності, результати уточнюються шляхом виконання натурних вишукувань [2].

Методика з встановлення прибережних захисних смуг і водоохоронних зон ґрунтується на визначенні гідрографічних характеристик водних об’єктів та морфологічних параметрів прибережних територій з використанням даних ДЗЗ і ГІС та включає шість кроків (табл. 1), [2].

 

Таблиця – Методика з встановлення прибережних захисних смуг і водоохоронних зон за допомогою сучасних ГІС

Крок

Зміст

1. Визначення морфометричних параметрів водних об’єктів

1.1. Створення лінійних і полігональних об'єктів (контурів водних об’єктів і морфометричних параметрів) у ArcGis або його аналогах.

1.2. Створення сегментів за допомогою трасування.

1.3. Створення сегментів за допомогою оцифрування вершин в потоковому режимі.

1.4. Створення об'єкта за допомогою довільної лінії

2. Отримання даних рельєфу та його застосування.

Модель рельєфу і модель місцевості є двома основними представленнями даних відміток висот. Висоти місцевості утворюють цифрову модель місцевості (ЦММ). Побудова якої проходить за етапами:

2.1. Вибір джерел даних рельєфу за джерелами доступу (відкритого користування, комерційні пропозиції, власні організацій);

2.2.Завантаження даних та їх збереження форматі TIFF у вигляді регулярної сітки GRID;

2.3. Побудова цифрової модель рельєфу SRTM або у програмі Surfer.

3. Визначення крутизни схилів.

Крутизна схилів визначається на основі цифрової моделі рельєфу (ЦМР) з використанням програми ArcGIS, функції «Ухил» (Slope).

 

4. Побудова водозбірних басейнів та визначення напрямків поверхневого стоку.

Моделювання гідрологічних характеристик басейну річок виконується засобами програмного забезпечення ArcGIS за допомогою інструменту Hydrology, модуля Spatial Analyst.

4.1. Заповнюються пониження рельєфу місцевості;

4.2. Визначається напрям річкового стоку, тобто ідентифікуються комірки, в які буде направлено стік.

4.3. Побудова растра кумулятивного стоку у кожну комірку.

4.4. Ідентифікація комірки водотоку.

4.5. Визначення водотоки-ланки – сегменти каналу потоків.

4.6. Присвоєння порядок кожній ланці мережі річкового стоку.

4.7. Побудова растра, який містить у собі контури усіх водозбірних площ

5. Створення буферної зони навколо водних об'єктів (побудова захисної смуги та водоохоронної зони).

Користувач може створити буфер навколо обраних точкових, лінійних або полігональних об'єктів за допомогою команди Буфер (Buffer).

Алгоритм створення буферної зони навколо об'єкта.

а) Клацнути інструмент Редагувати (Edit) на панелі інструментів Редактор (Editor).

б) Натиснути на об'єкті, навколо якого потрібно створити буфер.

в) Натиснути меню Редактор (Editor) і вибрати Буфер (Buffer).

г) Ввести відстань в одиницях карти для буферної зони навколо об'єкта.

д) Вибрати розташування, де буде створено новий об'єкт.

є) Натиснути ОК.

6. Суміщення шарів інформативних карт для остаточного визначення меж.

6.1. Побудова тривимірної моделі рельєфу за даними ЦМР з полігональним покриттям, яке показує ділянки місцевості з ухилом більше 3°. Розрахунок водоохоронної зони й просторовий аналіз землекористування в її межах.

6.2. Корегування розмірів прибережних захисних смуг необхідно проводити за космічними знімками високої роздільної здатності.

6.3. Проведення дешифрування та встановлення на знімках ріллі, лугів і пасовищ, вкритих лісом ділянок і внесення відповідних змін у карту прибережних захисних смуг.

6.4. В результаті проведених робіт складається графічна частина з кресленнями меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги, функціонального зонування території та аналітична частина з проектом місцевих правил забудови та землекористування

 

Проведений аналіз проблем встановлення водоохоронних та прибережних смуг в Україні показав, що в умовах нарощування навантажень на природне середовище, розвитку суспільного  виробництва й зростання матеріальних потреб виникає необхідність розроблення і дотримання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та охорони.    Встановлення меж водоохоронних та прибережних смуг проводиться  відповідно до проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

  1. Перович Л.М., Сай В.М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення кадастру земель водного фонду : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 128 с.
  2. Русіна Н.Г., Люльчик В.О., П.І. Біда, Качановський О.І., Булакевич С.В. Петрова О.М.. Проблеми встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Землеустрій, кадастр і моніторинг. 2021. №3. С. 51-59.

 

Petrova Olga Mykolayivna

SSS «Rivne professional college of NUBiP of Ukraine»

(Rivne, Ukraine)

 

Usik Valentin Nikolaevich

SSS «Rivne professional college of NUBiP of Ukraine»

(Rivne, Ukraine)

 

THE TECHNICAL APPROACHES TO ESTABLISHING

BORDERS OF WATER PROTECTION ZONES

& COASTAL PROTECTION STRIPS

 

Abstract: the issue of establishing the boundaries of water protection and coastal stripes in Ukraine were examined in the article. Theoretical principles of establishing the boundaries of water protective zones and coastal protective stripes on water resources are analyzed. Regulatory basic documents on the subject of use in the establishment of water protection zones and coastal protection stripes have been explored. It is suggested the procedure for establishing coastal and water protective zones is based on determining the hydrographic characteristics of water sites and morphological parameters of coastal areas using remote sensing data and geoinformation system

 

Keywords: water protective zone, coastal protection belt, land management project, Earth remote sensing data of the Earth and geographic information system data, boundaries of the water protective zone and coastal protective stripe.

  
Наукові досягнення молодих вчених. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Петрова Ольга Миколаївна, Усик Валентин Миколайович. ТЕХНІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ // ''Наукові досягнення молодих вчених'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-8419-85-6. Київ, Україна. С. 63 - 68. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/270 (дата звернення: 24.02.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022